Legutóbbi ülésén nívó díjat alapított önkormányzatunk

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb szeptember 30-án ülésezett. A Faluház dísztermében megtartott ülésen tizennégy napirendi pontot tárgyaltak, az utolsó napirendi pontnál a polgármester zárt ülést rendelt el, mivel hatósági ügyek elbírálására került sor.
Elsőként a képviselők a polgármester beszámolóját hallgathatták meg a két képviselő testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről, illetve tájékoztató hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendi pontban az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról döntöttek, a költségvetésen az időközben érkezett állami normatíva támogatások átvezetésére került sor, illetve az étkezési normák emeléséről született döntés.
Harmadik napirendként az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotására került sor, amely szabályozza az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás rendjét.
A következő, immár negyedik napirendi pontban a Díszpolgári cím, illetve „Bordány Községért” emlékérem adományozásáról szóló 32 /2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról döntött a képviselő-testület. Mint megfogalmazódott, Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy minden évben kiemelje és támogassa a legkiválóbb helyi kezdeményezéseket, együttműködéseket, ezért alapította meg Bordány nagyközség Nívódíját. Ezentúl azok a civil szervezetek, nonprofit társaságok, szociális szövetkezetek és az általuk megvalósított projektek kaphatnak Nívódíjat, amelyek kimagasló színvonalú, példaértékű munkát, projekt tevékenységet végeznek. Ezek a projektek településünk közösségi életét színesebbé, míg a projektekben résztvevőket és az itt élő polgárokat motiváltabbá teszik a közös munka által, ösztönözve a közösségek közötti sikeres együttműködést. A nívódíj egy elismerő oklevél, tárgyjutalom és pénzjutalom odaítélésével jár együtt.
A képviselők módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jog-következményeiről szóló 33/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendeletet. Erre az ötödik napirend tárgyalását követően került sor. A módosításra az önkormányzati rendelet és a törvényi szintű szabályozás közötti összhang megteremtése miatt volt szükség, mivel a vonatkozó törvény kimondja, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást megvalósító természetes személyekkel, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben 2021. január 1. napjától a közigazgatási óvadék, mint szankció nem alkalmazható.
A hatodik napirendi pontban a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-szolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(VI.3 0.) önkormányzati rendelet módosításáról született egyhangú döntés. A rendelet módosítása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Htv.) 35. § (1) bekezdése módosulása – az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedések meghatározása – miatt szükséges. E szabályok kerültek be az önkormányzati rendeletbe. A Htv. az önkormányzatok részére az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekre vonatkozó szabályozási kötelezettséget ír elő. Az önkormányzati rendeletbe „Helyi intézkedések” alcímben meghatározásra kerültek az ezzel kapcsolatos feladatok.
Sokakat érintő téma került terítékre a tizedik napirendi pontban: a közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződésének módosítása került terítékre, a képviselő-testület úgy döntött, hogy egy évvel hosszabbítják meg a jelenleg érvényben lévő szerződést, és közben ajánlatot kérnek be a Kossuth utca közvilágítás korszerűsítésére. A település főutcáján a tervek szerint a jelenlegi nátrium és higany lámpák helyébe kerülnének majd LED-es lámpatestek.
A testületi ülésen döntés született még az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának-, Szervezeti és Működési Szabályzatának- és Házirendjének módosításáról, a Dózsa téri volt fagyizó és virágbolt épületegyüttes kisajátításával kapcsolatos eljárás folytatásáról, a sürgősségi fogászati ügyeleti feladat ellátásában való részvételről is, majd a Bordány külterület 04/42 hrsz.-ú terület részértékesítésére megkötött adásvételi előszerződés módosításáról is tanácskoztak, illetve döntöttek.
Az ülésen a helyi életminőséggel kapcsolatos témát érintett a polgármesteri beszámoló, amely a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről szólt. Tanács Gábor polgármester kiemelte a hulladékszállítással kapcsolatos lakossági jelzések fontosságát, itt elsősorban a zöldhulladék szállítás illetve a helyben komposztálás egyensúlyát kellene megteremteni. Ugyancsak helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos a gyűjtőszigetek, illetve a közterületen található hulladékgyűjtők használata, ahová egyes lakók nagy mennyiségű kommunális hulladékot hordanak ki, rengeteg bosszúságot okozva a környéken lakóknak, és jelentős többletmunkát a településüzemeltetőknek.
Szó esett többek között még arról is, hogy a hidegebb időjárás ismét megnöveli a kályhákban, kazánokban történő szemétégetést, amely jelentősen megemeli a levegőben található káros anyagok jelenlétét. Az önkormányzat ismét külön kampányt indít a jelenség felszámolása érdekében, és bővíteni szeretné a szennyezettség mérők számát is a településen. A polgármester pozitívumként említette meg azt a pályázatot, amelynek keretében a jelenlegi csapadékvízelvezető csatornahálózat fejlesztésére, illetve egy záportározó tó kialakítására lesz lehetősége a településnek, hozzájárulva ezzel a település vízmegtartó képesség növeléséhez.
A képviselő-testület legközelebb október végén ülésezik majd. A képviselők többek között a településen közétkeztetést ellátó szolgáltató meghallgatását, valamint az NKM Energia Zrt. beszámolójának megtárgyalását tervezték be erre az időpontra az éves üléstervükben.

Újabb útszakaszokat aszfaltozhatunk le

Nemrégiben tudósítottunk arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be közel nyolc kilométernyi külterületi út felújítására. Erről a pályázatról még nem érkezett újabb hír, viszont egy korábbi, a Magyar Falu Program keretében megvalósítandó önkormányzati fejlesztés zöld utat kapott. Az április utolsó napján benyújtott, a már útalappal rendelkező Park tér, Alkotmány tér, Építő utca, Toldy utca, Juhász Gyula utca, Széchenyi utca és a Deák tér kaphat egy aszfaltos kopóréteget. A még 2016-ban a lakossággal közösen elindított “1+1 útépítési program” most a pályázati sikernek köszönhetően a végéhez közelít. Az eredeti célkitűzés az volt, hogy összefogással épüljenek meg a burkolt utak a még földes utcákban. A lakók vállalták az útépítés költségeinek felével történő hozzájárulást azért, hogy megvalósulhasson az elképzelés. Az önkormányzat mindezek nyomán vállalta, hogy a költségek másik felét saját erőből illetve pályázati forrásból előteremti. A fejlesztési elképzelést két ütemre bontották, míg az első ütem már sikeresen megvalósult, most a még hátralévő utcákban indulhat meg a munka. A közel 36 és fél millió forintos pályázati támogatáshoz előreláthatólag nem kell további pénzt hozzátenni, de ez majd a közbeszerzés eredményétől függ, amelyet hamarosan kiír a településünk önkormányzata. A munkálatokat pedig az elképzelések szerint legkésőbb a jövő év közepéig szeretnék lezárni.
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló beruházásnak köszönhetően amellett, hogy az ott lakók és az áthaladó más járművek hosszú évtizedekig élvezhetik majd a kényelmes közlekedés lehetőségét egy másik nagyon fontos eredményt is figyelembe kell venni. Az ezekben az utcákban található ingatlanok forgalmi értéke is jelentősen emelkedik, növelve ezzel a családok vagyonát.
A lakóknak, hasonlóan az első ütemben már megvalósult közműfejlesztéshez, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően most is közműfejlesztési hozzájárulást kell majd fizetniük. Ennek összege természetesen függ majd az érintett ingatlanok száma mellett a beruházás teljes költségétől is.

Lázárné Borbola Márta vezeti tovább az Apraja-Falva Óvodát és Bölcsődét

Az önkormányzat képviselő-testülete az idei első, júniusi ülésén döntött a bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kinevezéséről, az intézményvezető mandátuma ugyanis lejárt. A kiírt pályázatra egy érvényes pályázat érkezett, az előkészítő bizottság javaslatára Lázárné Borbola Márta szakmai elképzeléseit a képviselő-testület egyhangú igen szavazattal támogatta, így ő viheti tovább az óvoda ügyeit az elkövetkező öt évben. Tanács Gábor polgármester amellett, hogy megköszönte a vezető és az intézményben dolgozó összes kolléga munkáját, örömét fejezte ki azért, hogy a megkezdett szakmai munka folytatódni fog. A magas színvonalú munkának köszönhetően az óvoda számos címet tudhat magáénak, jó azt látni, hogy milyen elkötelezett mindenki a gyerekekért és a szakmai színvonal emelkedéséért is – mondta. A településvezető úgy látja, hogy egy jól összeszokott csapat dolgozik minden nap azért, hogy a településen élő gyermekek biztonságos, rendezett körülmények között fejlődhessenek, miközben a szülők dolgoznak, megteremtve a család jövőjét.
Az óvoda és bölcsőde a település egyik legnagyobb önkormányzati fenntartású intézménye, a képviselők minden egyes döntésnél figyelnek arra, hogy megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani a szakmai munkához akár oly módon is, hogy a normatív állami forrásoknál nagyobb összeggel járulnak hozzá az óvoda működéséhez. Az intézményt folyamatosan bővítették, fejlesztették is az elmúlt időszakban. Mind az új épületszárny megépítése, mind a konyhabővítés a gyerekek életkörülményeinek javulását szolgálták, akik idejük nagy részét ezen épületek falai között töltik. Ezúton is gratulálunk intézményvezető asszony kinevezéséhez!

Június 24-én ülésezett újra a képviselő-testület

A járványhelyzet javulásának köszönhetően június 15-től újra ülésezhetnek a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, megszűnt a polgármesterekre delegált döntési jogkör. A kormányrendeletet a miniszterelnök aláírásával a Magyar Közlöny június 5-én éjjel megjelent száma tartalmazta. A kabinet a koronavírus-világjárványra hivatkozva, saját hatáskörben módosította korábban a többi között a katasztrófavédelmi tör-vényt, amelynek alapján a képviselő-testületek jogköreit a polgármesterek gyakorolhatták.
A bordányi képviselő-testület a járványhelyzet miatt legutóbb 2020. november 29-én ülésezett, a mostani ülésük egyik legfontosabb napirendi pontja éppen az elmúlt időszakban hozott polgármesteri döntésekről valamint a képviselő-testület nevében hozott döntésekről szóló beszámoló volt. Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület nevében eljárva összesen közel húsz határozatot hozott. Annak ellenére, hogy a testület nem ülésezett, minden fontos döntésről előzetesen tájékoztatta a képviselőket, szinte minden döntés esetében kikérte az adott bizottságok véleményét is. A kommunikáció telefonon vagy interneten zajlott. A polgármesteri beszámoló így nem okozott nagyobb meglepetést a testület ülésén, hiszen a képviselők tudtak a döntésekről, sok esetben részt vettek az előkészítő munkában is.
A több mint húsz napirend tárgyalása eléggé el-húzódott. A képviselők elfogadták az idei költségvetés módosítását, óvodavezetőt választottak, döntöttek többek között az óvoda szabályzatainak módosításáról is. Számos tájékoztatót is meg-vitattak, így például az elmúlt időszak munkájáról szóló rendőrségi beszámoló, az önkormányzati társulások elmúlt évi tevékenységéről szóló szakmai anyagok is képviselőink elé kerültek.
Döntés született újabb pályázatok benyújtásáról: míg a településüzemeltetés számára egy kisteherautó beszerzését célozták meg, addig a még nyitva lévő Leader felhívásokra egy szabad-időpark kialakításának megvalósítását célzó támogatási kérelmet szeretnének benyújtani. Két további kiemelt fejlesztés is zöld utat kapott a testületi ülésen, amennyiben a pályázati felhívás lehetővé teszi a zártkertek ivóvíz hálózatának bővítését, valamint a dűlőutak javítását szeretné megvalósítani a képviselő-testület hazai vagy uniós források bevonásával.
Az elmúlt időszakra tervezett és eddig elmaradt testületi anyagokat a szeptemberi ülésen tárgyal-ja majd a testület. Hacsak nem kerül sor rendkívüli ülésre képviselőink legközelebb a nyári szünet után találkoznak majd. Az az ülés is minden bizonnyal a szokásosnál is sokkal hosszabb lesz.

Amíg nincs jó megoldás mindenhonnan jönnek a hírek

Július elsejétől a posta kivezeti szolgáltatási portfóliójából a címezetlen reklámkiadvány terjesztésének minden típusát, így a kereskedelmi, az ingyenes sajtótermék, a politikai reklámkiadványok terjesztése is megszűnik. Emiatt a döntés miatt a Bordányi Napló és a Bordányi Hírek eljuttatása lehetetlenné válik a külterületen, azaz történelmi jelentőségű ez a Napló, hiszen ez a példány az, ami a Magyar Posta segítségével utoljára jut ki a bordányi dűlőkben és a kiskertekben élők számára. A Bordányi Hírek már nyári szüneten van, így ott a június 11-ei szám volt a posta által külterületre kivitt lapszám.
A változás a belterületre nincs hatással, ott már eddig is a településüzemeltetésben dolgozók kézbesítették a kiadványt, és ha ez a variáció lesz a végleges, az Önök számára továbbra is az ő segítségükkel jutnak el az önkormányzati hírek.
A havi megjelenésű Bordányi Napló és a hozzá kapcsolódó heti kiadású Bordányi Hírek eddig ingyenesen jutott el a településen élők postaládáiba. Hétről-hétre, hónapról-hónapra 1250 példányban kerültek kinyomtatásra. A változás azonban arra ösztökélte mind a szerkesztőséget, mind az önkormányzatot, hogy mindenképpen gondolja át a terjesztést. A harmincéves lap kézbesítési lehetőségeinek beszűkülésére több megoldási javaslat is született, ezek közül kell választani.
Mindaddig viszont, amíg a döntés megszületik mindenhonnan érkezhetnek majd a hírek, így arra kérjük kedves olvasóinkat a szokásosnál is járjanak nyitottabb szemmel. Lapszámaink a továbbiakban is teljes terjedelemben a bordany.hu oldalról elérhetők, és letölthetők!
Arról hogy az újságok, hogyan jutnak el az önök háztartásához több ötlet is született.
Az első szerint a település belterületén a kézbesítés a továbbiakban is a postaládákba történik majd, tehát a korábban bevett gyakorlatnak megfelelően a településüzemeltetésben dolgozók juttatják ki a kiadványokat. Ennek előnye, hogy mindenkihez a kapuig eljutnak a település hírei, esély van arra, hogy amennyiben nem is újságolvasó “belebotlik” majd a település híreibe. Hátránya, hogy költséges és környezetterhelő, ráadásul nem hatékony, hiszen nagy példányszámban nyomtatódik az újság, heti szinten dolgoznak a terjesztéssel, azonban olyan családokhoz is kikerül, akik számára ez érdektelen, olvasás nélkül kidobják.
A második megoldási javaslatnál a külterületen a meglévő postaszekrények mellé helyeznének ki egy-egy újságos dobozt, ahonnét a postaládákhoz érkezők szabadon vehetik ki az ott elhelyezett lapot. Az újságos dobozok felügyeletével, illetve a kiadványok kiszállításával vagy a tanyagondnoki szolgálat, vagy a településüzemeltetés munkatársait bíznák meg. Hátrány a korábban említett gazdaságosság és környezetvédelem mellett az is, hogy az újságos dobozoknak időjárásállóknak, kiemelten vízállóknak, és vandálbiztosnak kell lenniük, ami további költség. Gond az is, hogy a külterületen élők közül sokaknak nincs is központi postaládája, így ők eleve nem keresik fel ezeket a helyeket.
A harmadik megoldási javaslat már azzal számol, hogy az internethasználat terjedésével párhuzamosan észlelhető, hogy egyre többen az internetről, elsősorban a közösségi médiából informálódnak. A nyomtatott sajtótermékek népszerűsége egyre csökken. Sok újság kerül feleslegesen kinyomtatásra, amelyek olvasás nélkül kerülnek vissza – jó esetben a szelektív gyűjtőbe – és ez mind gazdaságilag, mind környezetvédelmi szempontból aggályos. Tehát a trendeknek megfelelően az önkormányzat növelné a digitális tartalmakat, egy BordányAPP elkészítésével, esetleg twitteres fiók beindításával új kommunikációs csatornákat is nyitnának. Mindezzel párhuzamosan, az igények folyamatos figyelésével szakaszosan csökkentenék az újságok példányszámát. Az elképzelés szerint mind a Bordányi Naplót, mind a Bordányi Híreket az intézményekben, forgalmasabb üzletekben elhelyezett állványokra helyeznék ki, ahonnan a bordányiak szabadon vehetnék el azokat. A szociális központ gondozottjai – függetlenül attól, hogy belterületen vagy külterületen élnek – a gondnokoktól kapnák meg az újságot, más ellátással együtt. A megoldási javaslat előnye, hogy a továbbiakban ahhoz jut el az újság, aki valóban el akarja olvasni, érdeklődik utána. Csökkenhet a példányszám, a nyomdaköltség. Hátránya, hogy a települési hírek nem jutnak el nyomtatott formában egyből az otthonokig. A javaslattevők mindenképpen megoldandó problémának tekintik, hogy a kiskertekben lakók a tapasztalatok szerint nagyon ritkán járnak be a településre, inkább Kiskundorozsmát vagy Szegedet preferálják, hozzájuk így nyomtatott formában még kevésbé jutnak majd el a település hírei.
Felmerült az is, hogy meg kellene fontolni a Bordányi Hírek kiadásának szükségszerűségét, maradjon-e a továbbiakban is a hetilap? A hetilap előnye, hogy a rövid kétoldalas lapban azonnal meg tudnak jelenni friss hírek és azok el is tudnak jutni a lakossághoz. Még mindig sokan vannak, akik nem tájékozódnak az internetről, tehát számukra fontos ez a hírforrás. Hátránya, hogy költségigényes. A település egészére, nagy példányszámban nyomtatják az újságot, dolgoznak a terjesztéssel, és olyan családokhoz is kerül a lapból, akik olvasás nélkül kidobják. További hátrány, hogy a külterületen ez a frissesség mindig attól függött, hogy a lakók milyen időközönként nézték meg a zöld postaládájukat. Az első terjesztési javaslat szerint ez a továbbiakban sem változna.
Mindezekről Ön mit gondol? Örömmel vesszük véleményét, javaslatait a naplo@bordany.hu e-mail címen, vagy az 588-516-os telefonszámon. De írhat nekünk levelet is: Bordányi Napló Szerkesztősége, 6795 Bordány, Park tér 1.

Másodszor járt nálunk a katonai oltóbusz

Mint arról korábban beszámoltunk a Magyar Honvédség katonai oltóbusza segíti a helyi oltási tevékenységeket. A második adag beadására május 31-én hétfőn reggel 8 órára érkezett meg az erre a célra átalakított busz a Faluház parkolójába. A változékony idő ellenére is egész nap oltottak Pfizer-vakcinával a katonák.
Második oltásra különböző okokból tizenegyen nem tudtak eljönni. Azonban a kiérkező honvédeknek köszönhetően újabb 169 bordányi lakos lett ideiglenesen immúnis a koronavírussal szemben. A védőoltásokkal kapcsolatos bővebb információt ide kattintva talál.

Szeptemberre készül el a forgalmas sziksósfürdői szakaszig a kerékpárút

A kiskundorozsmai Sziksósfürdőt a Kulipintyó csárdával, így Bordány közigazgatási határával összekötő kerékpárút kivitelezési munkálatai kicsivel több, mint egy hónapja kezdődtek el. Az út menti fákat már kivágták, jelenleg a földmunka zajlik az adott útszakaszon. A tervek szerint a majd négy kilométer hosszú új kerékpárút-szakaszt szeptemberben vehetik birtokba a biciklisek, akik így már majd Szeged belvárosából egészen az üllési Baromjárási Erdei Iskoláig eltekerhetnek biztonságosan. A hiányzó szakasz megépítése jelentősen megkönnyíti a Bordányból Szegedre, illetve vissza történő eljutást is, amely mind a munkavállalók, mind a kirándulók régi nagy álma volt. A beruházás keretében csapadékelvezető árkokat alakítanak ki, illetve több, mint nyolcvan fát is elültetnek, pótolva  a kerékpárút nyomvonalából kivágottakat. A projektre 340 millió forintos pályázati forrást nyert Szeged városa, amelyhez még közel nyolcvanötmillió forint önerőt is vállalt.

Ajánlja fel adója 1%-át bordányi szervezeteknek

A személyi jövedelemadóból, amit az előző adóévben fizettünk/levontak tőlünk, szabadon megválaszthatjuk, hogy az adónk 1+1%-át mely szervezetnek utalja a költségvetés. Ha igazán felelősen gondolkodunk, akkor élünk a lehetőséggel, és segítünk másokon! Az adónk kétszer egy százalékáról rendelkezhetünk.
Az egyik a központi előirányzat valamint az egyházak, hitéleti szervezetek számára, míg a másik a jogosult civil szervezetek részére nyújt nagy segítséget. Legkönnyebben, legegyszerűbben, az eSZJA (elektronikus személyi jövedelemadó bevallás) felületen rendelkezhetünk – már most is, az SZJA bevallásunk elkészítése nélkül is, csak néhány kattintással! Papír formában nyilatkozatát postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be. Ezt legkésőbb 2021. május 20-ig az SZJA-bevallástól függetlenül is megtehetik. Településünk civil szervezetei és alapítványai, melyek fogadják 1% felajánlásaikat:

Bordány Ifjúságáért Alapítvány adószáma: 18461637-1-06
Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány adószáma: 18465411-1-06
Bordány Sportjáért Alapítvány adószáma: 18456406-1-06
Bordány Sportkör adószáma: 19079646-1-06
Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18464520-1-06
Bordányi Polgárőr Csoport adószáma: 18460863-1-06
Egérház Alapítvány adószáma: 18478190-2-06
Kulturális és Szabadidős Egyesület adószáma: 18464551-2-06
Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Bordányi Klubja adószáma: 19082318-1-06

Épül az ősfalu a falu mellett

A falu határában megkezdődött az ősfalu megépítése. Elsőként a főépületet és a hozzá szorosan kapcsolódó kilátótornyot készíti el a fővállalkozó, majd ezt követően a mederárok és a sánc kialakításával folytatódik a munka. Ezután, a falak kialakításával egyidőben kezdődhet meg az ősfalu kialakítása.
Jelenleg az alapozás zajlik. A fő tartóoszlopok helyét már hatalmas betontestek, úgynevezett pontalapok jelzik. A régészeti parkként is üzemelő komplexum kialakítása nem lesz egyszerű feladat. Míg a főépület mind kialakításában, mind a későbbi működése során egy modern épület lesz, amelyet a külső borítása rejt majd el, és teszi amennyire csak lehet korhűvé, addig a belső udvarrészben az ős-falu kialakításához az alapanyagok tekintetében a teljesen természetközeli, hagyományos anyagokat, a kialakítás során pedig a kornak megfelelő ősi technikákat alkalmazzák majd.
Egy szarmata kori faluban az ásatási leletek szerint a lakóházakon kívül zömében a mezőgazdasággal foglalkozó nép életét megkönnyítő gazdasági épületek találhatók. Az Alföldön letelepedett szarmaták állattartással is foglalkoztak, így juhot, marhát és kecskét tartottak. Elsősorban gabonát termeltek, éppen ezért az ősfaluban is minden bizonnyal láthatunk majd terménytárolónak használt vermeket, az őrléséhez használt kézimalmot. A tervrajzon szerepelnek még kopolya kutak, kemencék, aszalók és füstölők, és például egy fazekasműhely is.

Nagyközségünkkel ismerkedtek a közösségfejlesztők

Egy teljes jó példaként mutatta be Bordány közösségfejlesztő tevékenységét az Alternatíva Egyesület. Az online szakmai látóutat tizenöt szakember követte élőben több megyéből is. Vajda Árpád, az Alternatíva Egyesület elnöke vezette az eseményt. Először Tanács Gábor, településünk polgármestere bemutatta a falu közösségépítő tevékenységeit. Ezt követően Börcsök Roland intézményvezető tartott idegenvezetést a Faluházban. Zárásképp a biip konyhájában Gubik Mariann, a Legjava termékcsaládot előállító Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet elnöke különleges, internetes ételbemutató segítségével ismertette az ínycsiklandozó helyi termékeket, amelyek ez alkalommal is nagy sikert arattak és amit a képzésben résztvevők előzetesen postán megkaptak.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support