Újabb pályázati sikerekről számolt be a polgármester a testületi ülésen

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete november 24-én tartotta soron következő ülését a Faluház és Könyvtár dísztermében. A délután öt órakor kezdődő ülésen minden képviselő jelen volt. Elsőként a  két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről számolt be a polgármester, kiemelve három nyertes pályázatot is. Az önkormányzat támogatást nyert a TOP plusz program keretében belterületi útjavításra valamint szociális feladatainak támogatására: az ISZEK fejlesztésére. A ruzsai önkormányzattal is pályáztak, és a jó hír, hogy ez is támogatást nyert. A forrásnak köszönhetően a település csapadékvíz megtartását tudják majd erősíteni, a Kis-Puszta tó és a Kis-Simon tó újabb természetes víztározóként kerül bevonásra a meglévő csatornahálózat mellé. 

A következő napirendi pontban településünk adórendeleteinek felülvizsgálata történt meg. A Bordányi Zártkertekben ezentúl mindenkinek adót kell fizetnie, attól függetlenül, hogy a zártkertje milyen besorolású. Eddig csak azok fizettek adót azon a településrészen, akiknek épülete volt a területen. A kommunális adó mértéke továbbra sem változik, azaz marad a 4000 Ft/év/ingatlan, viszont a telekadó a jövő évtől 50 Ft/m2-re változik a testület döntése érdekében. Új adónemet sem vezet be az önkormányzat, tehát nálunk nem lesz magasles adó, vagy termőföld adó sem.

A képviselő-testület az energiamennyiség csökkentése érdekében igazgatási szünetet rendelt el a Bordányi Polgármesteri Hivatalban is. Az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart. Ehhez igazodnak majd az önkormányzati intézmények is.

A képviselők többek között döntöttek a támogató szolgáltatás helyettes járművének törléséről valamint a támogató szolgáltatás feladat egységének növeléséről. Véleményezték az általános iskolai körzetek meghatározását. Módosították az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletet, véglegesítették az IKSZT megszüntetését.

Napirendre került a Bordányi Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről szóló beszámoló is, amelyet ugyancsak elfogadtak.

Megszületett a döntés a külterületi utak felújításának kivitelezőjéről is. A legkedvezőbb ajánlatot Bali-Ép Bulding Kft. (Baks) adta, így ő nyerte el a munkát. Az ülésen módosították az önkormányzat közbeszerzési tervét. A negyedik negyedévre belekerült a villamos energia beszerzése, amely a Kbt. 29. § (2) bekezdés alapján közös közbeszerzési eljárásban – keretmegállapodás alapján versenyújranyitás eljárás típusban valósul meg. A képviselők támogatásokról is szavaztak. A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány és a Polgárőrség jut így forráshoz.

A képviselők zárt ülés keretében döntöttek a Bursa Hungarica pályázatokról is.  Elfogadva az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság javaslatát minden érvényesen pályázó diák havi ösztöndíjat nyert. 

A következő képviselő-testületi ülésre december végén kerül majd sor.

A képviselő-testület október végén ülésezett

Településünk önkormányzatának képviselő-testülete legutóbb október 27-én ülésezett. A testület a Faluház dísztermében tanácskozott. Az első napirendben beszámoló hangzott el a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről, a képviselők tájékoztatót hallgattak meg a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.

A második napirendi pontban két vendéget is vártak: Szenti Szabolcs r. alezredest a Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjét és Dobó Attila r. őrnagyot, őrsparancsnokot, akik a rendőrség éves beszámolóját tartották meg. A beszámolót követően a harmadik napirend során módosították az önkormányzat idei költségvetését. A módosításra az állami normatíva változások miatt került sor, amelyet mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükséges volt módosítani. 

A negyedik napirendben a képviselők tárgyalták és elfogadták az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az önkormányzat belső ellenőre a képviselő- testület szerveivel kapcsolatos feladatok ellátása címen ellenőrzést folytatott le. Az ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg melyek egy része érinti a Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat) gyakorlati alkalmazását. A fentieken túlmenően Csongrád- Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály törvényességi Felügyeleti Osztály a CS/B01/04130-2/2022. számú szakmai segítségnyújtás keretében felhívta Önkormányzatunk figyelmét, hogy a helyi népszavazás kezdeményezésének eljárásánál a rendeletalkotási felhatalmazás kizárólag a kezdeményező választópolgárok számra terjed ki, ennek okán szükségessé vált ennek rendeletben történő szabályozása illetve a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése. Ezen megállapítások illetve a jogszabály alkalmazásának gyakorlata során felmerült tapasztalatok tették indokolttá a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 

A következő, immár ötödik napirendi pontban a temetőkről és a temetőfenntartásról szóló 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására került sor, a hatodik napirendi pont során a település jegyzője a településképi arculati kézikönyvre és a településképi rendeletre érkezett véleményeket ismertetette, majd ezt követően a településképi rendelet módosítására került sor.

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete legközelebb november 24. napján (csütörtök) 17 órakor tartja soron következő testületi ülését.

A napirendi pontok között számos érdekes témát találhatunk. Az első és legfontosabb az Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata lesz. A képviselők most döntenek majd arról változtatnak-e, és ha igen mennyivel a helyi adók összegén. Érinti az adóügyeket egy következő napirend is, beszámolót hallgathatnak meg a Bordányi Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről. Most a novemberi ülésen döntenek a beérkezett Bursa Hungarica pályázatokról és sor kerül az Általános iskolai körzetek meghatározásának véleményezésére is. Az energiacsökkentés érdekében az önkormányzat összhangban a Kormány intézkedéseivel minden bizonnyal elrendeli az igazgatási szünetet a Bordányi Polgármesteri Hivatalban is, erről is csütörtökön születik döntés.

Döntenek még az IKSZT önállóságának év végével történő megszüntetéséről és az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet módosításáról.

A faluház délutánonként továbbra is nyitva tart

A Faluház és Könyvtár a helyi rendelkezések szerint november 1. és december 18. között a lakossági kérésre megváltoztatott délutánonkénti nyitva tartással (4 órás munkarenddel) működik tovább. Az óraállítást követően délután 2-től 6 óráig lesz nyitva a ház. Az épület fűtését az elektromos fűtő berendezésekkel oldják meg.  Az adventi vásárok is megrendezésre kerülnek majd a Park téren, ezt most is, mint mindig a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat szervezi meg, amelyhez a faluház munkatársai természetesen segítséget nyújtanak. Fontos változás, hogy a vásárokat követően, 2023. január 8-ig az intézmény zárva tart majd.

2023. január 9. és április 15. közötti nyitva tartást elsősorban a községi könyvtárra és az ügyfélszolgálatra minimalizálódik, 4 órás munkarendben lokális fűtési megoldásokkal folyamatosan figyelve a rendelkezésre álló (a napelemek által megtermelt) energiamennyiséget. A Bordányi Ifjúsági Információs Pont pedig 2022. december 19. és 2023. április 15. között zárva tart majd.

Szeptember végén üléseztek képviselőink

Önkormányzatunk képviselő-testülete szeptember végén tartotta soron következő ülését. Szeptember 29-én a Faluház dísztermében megtartott tanácskozáson összesen tizenhét napirendi pont került az asztalra, egy pontot még az napirend elfogadása előtt visszavont a polgármester, az egyes adórendeletek módosításáról tárgyú előterjesztést a jegyző kérésére majd csak a következő ülésen tárgyalják.

Elsőként a két ülés közötti eseményekről szóló polgármesteri beszámoló hangzott el. A polgármester külön kiemelte, hogy a Bordány Sportjáért Alapítvány hivatalosan is megszűnt, vagyonát és feladatait a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány vette át. 

A második napirendben a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletet módosították. A korábbi 15 ezer forintos ruhautalvány, amelyet újszülött gyermekek kaptak támogatásként megszűnik, és helyette egy általánosabb a gyerekekre szabadon elkölthető 20 ezer forintos babautalvány biztosításáról döntöttek a képviselők.

A térítési- és szolgáltatási díjak mértékéről szóló rendelet megalkotásával folytatódott a munka. Dr. Fodor Ákos jegyző elmondta, hogy az önkormányzat korábban kialakult rendeletalkotási gyakorlata szerint a településen alkalmazott térítési- és szolgáltatási díjakat minden esetben az éves költségvetési rendelet melléklete tartalmazta. A költségvetési rendeletben történő szabályozása a gyakorlati alkalmazás során számos esetben problémát okozott, ezért a jogszabályok átláthatósági alapelvének figyelembevételével a gyakorlati alkalmazás megkönnyítése érdekében indokolttá vált a díjakat a költségvetési rendelettől elkülönült formában szabályozni. 

A negyedik napirendi pontban is jegyző úr volt az előterjesztő. Elmondta, hogy rövid eljárás keretében folyamatban van a nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása. A tervanyag partnerségi véleményezése lezajlott, észrevétel nem érkezett.

A módosítás során az előkert méretének meghatározása kerül egyértelműbben meghatározásra, az új jogszabályoknak megfelelően, lakó- és településközpont övezetekben, valamint a Bartók Béla utcában feltüntetésre kerül a gázvezeték védőövezete. A képviselő-testület feladata lezárni a véleményezést határozat formájában, ezt követően kerülhet a teljes tervdokumentáció az Állami Főépítészhez záró véleményezésre, amely a Helyi Építési Szabályzatunk jóváhagyása előtti utolsó szakasz.

A testületi ülésen a képviselők többek között döntöttek a Forrás-4 szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás megszüntetéséről, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról, a Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról, a Bordányi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításról, az Ős-Bordány Régészeti Park és Falurekonstrukciós projekt megvalósulása érdekében nyújtandó többletforrás biztosításáról,  víziközmű rendszer 2023-2037 időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról, az Egyházközség kérelméről valamint a Polgárőrséggel kötött megállapodás módosításáról is. A testületi ülés során Kiss-Patik Péter beszámolt Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről is.

A képviselő-testület döntött a közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződés meghosszabbításáról. Az alapszerződés 2. számú módosítása határidő hosszabbításról szól 2023. május 31-ig. Ugyancsak döntés született a település közvilágításának korszerűsítésére benyújtott ajánlatokról. Itt az MVM Lumen ajánlatát támogatták a képviselők, és megbízták a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. Napirenden volt még a földgáz szolgáltatás biztosítására benyújtott ajánlatokról szóló döntés meghozatala. A testületi ülés időtartama alatt sem érkezett ajánlat, a képviselők a polgármestert hatalmazták fel a később beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb elfogadására, majd az ezzel kapcsolatos ügymenet lebonyolítására. Azóta friss hír, hogy csupán egy ajánlat érkezett, a polgármester és az intézmények vezetői már alá is írták a gázellátási szerződést, így nem kell attól félni, hogy a gázórák leszerelésre kerülnének.

Döntés született az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár megbízott vezetői kinevezéséről is. Boldog Anna Fanni kulturális menedzser 2022. december 31-ig látja el megbízott vezetőként ezt a feladatot. Azt követően már az önkormányzat saját hatáskörben üzemelteti tovább az épületet, mint ahogy arról korábban is beszámoltunk a Faluház önállósága megszűnik majd. 

A testület döntött a csapadékvíz hálózat fejlesztés közbeszerzési eljárásának megindításáról, mivel már rendelkezésre állnak az engedélyes kiviteli tervek, semmi akadálya a munkálatok megkezdésének. Ugyancsak döntöttek a közvilágítás esetleges lekapcsolásával kapcsolatosan is. Amennyiben a többi, a dorozsmai kapcsoló állomáshoz tartozó település úgy dönt, hogy az energiatakarékosság jegyében éjfél és négy óra között lekapcsolják a közvilágítást, a bordányi önkormányzat ezt a döntést tudomásul veszi, és csatlakozik a többi településhez.

A tervek szerint legközelebb október utolsó csütörtökén ülésezik az önkormányzati testület. A bizottságok közül a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság viszont még biztos többször tanácsozik majd, hiszen nekik kell előkészíteni és elfogadni a település azonnali energiamegtakarításra és költségek csökkentésére ösztönző intézkedési tervét. Ezt a tervet az energiaválság által okozott költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében a készítteti el a képviselő-testület, aki a javaslatokat tartalmazó úgynevezett draft tervet majd a soron következő ülésén tárgyalja.

Összesen hétszáz millió forint érkezik kerékpárút fejlesztésre

A Bordányt Zsombóval és a Bordányt Zákányszékkel összekötő kerékpárutak fejlesztését nagyon régóta tervezi településünk. A Széchenyi Terv Plusz pályázat kiírására mindkét tervet benyújtotta önkormányzatunk. A jó hírt, a pályázati kérelmek támogatásáról szóló levelet október 3-án kézbesítették a Polgármesteri Hivatalba.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának vezetője mindkét projektet támogatásra érdemesnek ítélte. Míg az előbbit 220 millió forinttal, addig az utóbbi projektet 480 millió forinttal támogatják.

A teljes zsombói szakaszra a bordányi önkormányzat pályázott, míg a zákányszéki szakaszra a két önkormányzat külön-külön adott be pályázatot, így a bordányi fejlesztés csak a határútig valósul meg, onnantól a zákányszéki önkormányzat beruházásában épülhet meg az útszakasz.

Elsőként a járásközpont felé vezető út mellett indulhat meg a beruházás, hiszen itt a kerékpárút tervei már nagyon régóta rendelkezésre állnak, sőt az engedélyes terv is megvan, tehát hamarosan kiírásra kerülhet a közbeszerzés. A bordányi szakasz hossza 2776 méter.

A zsombói átkötő út melletti szakasz tervezése még folyamatban van, itt a két önkormányzat a megyével kötött szerződést a beruházás megvalósítására, a terveket a megyei önkormányzat készítteti el. A kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza: 2 220 fm

A két új szakasz megépítésével Bordány külterületi útjai mellett végig kerékpárút fog haladni, ezt követően – ha a kerékpáros beruházásokat tekintjük át – a meglévő útszakaszok folyamatos karbantartására, felújítására, valamit a település belterületi kerékpárút szakaszainak bővítésére kerülhet majd sor a jövőben. A Kossuth utcai 2,2 kilométeres szakasz felújítása van prioritásban, hiszen ez a legrégebben megépült kerékpárutunk.

Hamarosan 237 köbméter tűzifa érkezik

Még az év elején született döntés a települési önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat benyújtásáról. A polgármester javaslatára a képviselők összesen 357 köbméter tűzifa – pályázat keretében történő – beszerzéséről döntöttek, amelyhez köbméterenként ezer forint önerőt is vállalt az önkormányzat.

A napokban érkezett meg a Belügyminisztérium levele, amelyben arról tájékoztatták önkormányzatunkat, hogy a rászorulók számára összesen 237 köbméter tűzifa beszerzését támogatja a Magyar Kormány.

A tüzelőt legkésőbb február közepéig kell majd kiszállítani, de mivel az erdészettől is várhatóan két részletben érkezik meg az ingyen fa, azt a Településüzemeltetési Központ is csak két körben, a legrászorultabbaknak decemberben, majd azt követően január-februárban szállítják ki a szociálisan rászorultaknak.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány honlapunkról is letölthető.

Tavaly összesen több, mint száz család kapott tüzelőt, az önkormányzat akkor 234 köbméter fát nyert el, amelyet az Ásotthalmi Erdészetből szállítottak ki településünkre.

Október 17-én jön a kormányablakbusz

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat egy bármikor rugalmasan bevethető – a változó igényekhez és körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes – mozgatható ügyfélszolgálati iroda, ahol az ügyfelek a  kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, továbbá lehetőség van a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására, illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről (a szükséges dokumentumokról, az eljárás költségeiről, ügyintézési határidőről).

A mobilizált kormányablakokban – többek között – az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazolvány igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés, parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele, útlevél igénylése, ügyfélkapu regisztráció.

A kormányablak busz legközelebb október 17-én, hétfőn 8 és 10.30 óra között a Faluház előtt várja a Bordányiakat. Érdemes most igénybe venni a helybe jövő szolgáltatást, mert legközelebb várhatóan majd csak jövőre érkezik hozzánk a busz.

Bejelentkezés az „új” KATA hatálya alá

Megjelent a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata törvény), melynek 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.), ezzel kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhívni a tisztelt adózók figyelmét.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója („régi KATA”) 2022. augusztus 31. napjával megszűnik. A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak az új Kata törvény („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

A „régi KATA” megszűnése miatti változást nem kell külön bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. Az adóév 2022. szeptember 15-ig előírt adóból a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jutó időarányos részt az adóhatóságunk a folyószámlákon letörölte.

Az „új KATÁ-t” kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja. Azok akik megfelelnek az „új KATA” feltételeinek, nem válnak automatikusan az „új KATA” alanyává. Ha az „új KATA” szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a NAV-hoz, illetve ha így kívánnak adózni az iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé is.

A bejelentést az E-Önkormányzati Portálon keresztül a bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványon legkésőbb az „új KATA” alá kerülést követő 45 napon belül, azaz 2022. október 15. napjáig kell megtenni. A nyomtatvány V. pontjában kell jelölni a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozó adózási módot. Az időarányos adórészek esedékessége 2022. október 15. napja, illetve 2023. január 15. napja lesz.

Az „új KATA-t” nem választó, vagy „új KATÁ-sként” az iparűzési adóban egyszerűsített adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak illetve akik nem tudnak az „új KATA”-ba belépni iparűzési adó záró bevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs.  Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1-étől az adóév utolsó napjáig tartó időszak tekintetében lesz. Az adózó a 2023. május 31-éig benyújtandó iparűzési adóbevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni.

Szeretnénk külön felhívni a figyelmet arra, hogy nem elegendő a NAV-nál választani az „új KATÁ-t”, amennyiben a helyi iparűzési adóban is ilyen alapon kívánnak adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választották, úgy ezt az igényét az önkormányzati adóhatóságnál külön be kell jelenteniük.

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel ügyintézőnk készséggel áll rendelkezésére.

A faluháznál minden marad a régiben, csak az üzemeltetés feltételei változnak

A képviselő-testület döntése értelmében jövő év elsejétől a Faluház önállósága megszűnik és az intézmény településünk közösségi színtereként működik tovább. Ez azt jelenti, hogy a faluház nem szűnik meg, csak az önkormányzat szervezeti egységeként üzemel majd! A változtatással jelentősen csökken az adminisztráció, hiszen megszűnik a külön könyvelés, nem kell külön bankszámlát fenntartani, vagy például külön adószámmal számlákat kiállítani. Az intézménytípus változtatása jelentős könnyebbséget jelent majd a különböző programok szervezésénél, pályázati elszámolásoknál, és mivel nem kell intézményen belül külön kötelezettségvállalónak, ellenjegyzőnek és utalványozónak jelen lennie jelentősen olcsóbbá válhat, felgyorsulhat egy-egy pénzügyi folyamat is. 

Az intézmény immár ötven éve szolgálja hűséggel településünket, igen szép múltra tekint vissza. A művelődési ház sosem viselte senki vagy semmi nevét, mint a „kultúra háza” adott otthont minden rendezvénynek, legyen az szabadidős foglalkozás, egészségmegőrző program, vagy kötetlen szórakozás. Itt működött a filmszínház, a bordányi mozi. Az ezredforduló óta a házban kapott helyet a Teleház, a mai Bordányi Ifjúsági Információs Pont is. Az eredetileg átadott Művelődési Ház és Filmszínházból Faluház lett, most pedig azt szeretnénk, ha közösségi házként, a Kulturális Törvényben meghatározott néven Közösségi Színtér, Könyvtári, Információs és Közösségi Helyként működhessen tovább.

A névtől függetlenül ebben az épületben összpontosul minden, amire egy közösségnek szüksége van, a hagyományoknak és a modernizációnak jól meg kell férniük egymás mellett, A ház falai között hagyományőrző programok éppúgy működnek, mint településfejlesztő előadások, nyugdíjas rendezvények és ifjúsági programok. A Községi Könyvtár feladata, hogy közreműködjön az általános műveltség terjesztésében, az ízlés, életmód és az értékek közvetítésében, szakmai tájékozódásban, a szabadidő hasznos eltöltésében.

Településünk önkormányzata,  együttműködve minden intézménnyel, civil szervezettel azon dolgozik, hogy az egyre nehezedő gazdasági környezet ellenére működtetni tudja az épületet. Fontosnak tartjuk, hogy minél több alkotó közösség továbbra is saját otthonának tekintse az immár fél évszázados házat, a Falu házát.

Az energiaárak jelentős emelkedése nem csak a saját háztartásainkban, de a falu intézményeiben is jelentős spórolásra ösztönöznek. Addig tudunk nyújtózkodni, míg a takarónk ér. Amint látszik, hogy a rendelkezésre álló források mire elegendőek, kialakul a ház végleges új nyitva tartása, és ehhez igazodik majd a házban dolgozók létszáma is, Az előre tervezett átalakítási folyamatot az év végéig szerette volna megvalósítani az önkormányzat, azonban a rezsicsökkentés csökkentése aktuálissá tette a változtatást.  

Az önkormányzat mindent megtesz azért hogy a településen működő intézmények, így a Faluház és Könyvtár is zavartalanul működni tudjanak. Érdemes elolvasni a Bordányi Naplóban (augusztusi szám) vagy településünk honlapján a testületi ülésről szóló beszámolót, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mi a képviselők szándéka az ügyben. Nehézséget a rezsiárak elszabadulása okozhat, ez miatt szükség lehet a nyitvatartási idők korlátozására esetleg majd fagyszünet elrendelésére intézményeinkben, de ezekről még nem született döntés. A témáról külön cikkben írunk is.

Egy új szakember megtalálása nem könnyű feladat, főleg úgy, ha az elképzelések szerint az új vezetőnek, mint kulturális menedzsernek nem csak a faluház és könyvtár, hanem az ősfalu és a Hermina tanya működtetésében is aktív szerepet szánna a település vezetése. A pályázat már kiíródott, a jelentkezők közül reméljük a képviselő-testület minél előbb megtalálja és kinevezi a ház korábbi vezetőinek méltó utódját. Lapzártánkig két pályázat érkezett, a képviselők a hónap végén dönthetnek a kinevezésről. Mindaddig az épületben az előre tervezett tevékenységek folyamatosan működnek. Az általános nyitva tartás mind a ház, mind a könyvtár tekintetében a lakossági igényekhez igazodva a délutáni órákra változott, így ezentúl hétköznapokon munka és iskola után elérhetővé válnak a szolgáltatások. Szombaton és vasárnap pedig az előre meghirdetett programok alkalmával lesz nyitva az épület. Fontos, hogy a falugazdász  a szokásos ügyfélfogadási renddel várja a gazdákat.

Hamarosan kezdődik az új iskolai tanév

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 2022. augusztus 30-án tankönyvosztás lesz 7:30-17:00 óra között a 8-as teremben. Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekvédelmi határozatokat, a művészetoktatás kedvezményre jogosító egyéb dokumentumokat a tankönyvosztásra behozni szíveskedjenek.

Szeptember 1-én 8 órától tanévnyitó ünnepség kerül megrendezésre a Tornacsarnokban, melyet követően az 1. osztályosok szüleinek szülői értekezletet tartanak. Ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek és gyerekek ebéd után haza mennek, mivel utána nevelőtestületi értekezletet lesz.  A délutáni foglalkozások szeptember második napjával indulnak.

Az Alapfokú Művészeti Iskola munkáját a 2. héten kezdi, még van lehetőség a jelentkezések leadására.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support