Új, közös pályázat beadásáról egyeztetett Ásotthalom, Bordány és Ruzsa polgármestere

November 15-én a ruzsai polgármesteri hivatalban egyeztetett a három település polgármestere egy új közös pályázat benyújtásáról. Papp Renáta, Sánta Gizella és Tanács Gábor mellett pénzügyekben és pályázatokban jártas szakemberek is részt vettek a megbeszélésen. A helyi humán fejlesztéseket támogató, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent pályázatot január 17-ig lehet benyújtani, ennek az előkészítése kezdődött meg első körben a vezetők szintjén, majd ezt követően intézmények és civil szervezetek bevonására is sor kerül.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy amennyiben támogatást nyer a pályázat, a programok várhatóan a jövő év szeptemberében indulhatnak el és a tervek szerint a következő három év során valósulnak meg. Az önkormányzat által vállalt szociális alapszolgáltatások keretében a támogató szolgálat és a közösségi alapellátás keretében zajló programok, a demenciával élők és hozzátartozóikat segítő programok valamint idősek-nek, gyerekeknek szóló programok indulnak.
A fiatalok bevonásával tematikus ifjúsági táborokat, az ifjúsági önkormányzat programjainak támogatását is tervezik. Minden bizonnyal kiemelt szerepet kap a gyógypedógiai szolgáltatások fejlesztése, valamint a gyógytornászi szolgáltatás elérhetőségének megteremtése és fejlesztése, ahogyan nagy hangsúlyt fektetnek a térítésmentes életkor szerinti szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzésére és szűrővizsgálatok helyben történő biztosítására is. Óvodai mozgásfejlesztés, iskolai, tanítás utáni sportprogramok és például elsősegélynyújtás képzés is szerepel a programba beépítendő elemek között, ahogyan a kerékpáros közlekedést népszerűsítő programokat valamint közbiz-tonság javítását segítő programokat is szeretnének majd szervezni a lakosság számára. A pályázati anyagot december 20-ig véglegesítik. Eddig kell minden tevékenységet egyenként megtervezni, beköltségelni, hogy ezt követően a ruzsai gesztor önkormányzat be tudja majd azt adni.

Megkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása

A Településüzemeltetési Központ munkatársai megkezdték a szociális tűzifa kiszállítását. Az önkormányzat a Belügyminisztériumi pályázaton összesen 169 köbméter fát nyert el, ezt a múlt hónapban szállították le az ásotthalmi erdészetből. Az eddig beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos, ennek ütemében indulhatott meg a kiszállítás is. Aki még nem adott be kérelmet és jogosult, azaz az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 85.500 Ft-ot (egyedülélő esetén a 114 ezer Ft-ot) havonta, akkor ne késlekedjen.
Annál is inkább, mert a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat Karácsonyig lehetőleg az összes fát ki szeretné szállítani a bordányi családoknak – mondta el Tanács Gábor polgármester.

Rendeletmódosítások voltak túlsúlyban az októberi ülésen

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete október 26-án tartotta soros testületi ülését a Faluház és Könyvtár dísztermében. Tanács Gábor polgármester a meghívóban kilenc napirend megtárgyalására tett javaslatot. A képviselők majdnem teljes létszámmal vettek részt a hónap végi tanácskozáson. A testületi ülés előtt mindhárom bizottság is ülésezett.

A szokásoknak megfelelően elsőként a két képviselő testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről tartott beszámolót, a testület tájékoztatást kapott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendi pontban az idei év költségvetését tárgyalták képviselőink. Az idén második alkalommal módosították a költségvetést. Most beépítésre kerültek a különböző kiegészítő támogatások, uniós pályázati források. Korrigálásra került minden intézmény esetében az energia áremelkedés eredeti költségvetést meghaladó része.
A harmadik napirendi pontban a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról döntöttek. 

A következő napirendi pontban a térítési díjak mértékéről szóló rendelet módosítását tárgyalták. A Sportcsarnok bérleti díja emelkedett, igazodva a fűtési szezonhoz, amikor 50%-kal magasabb áron tudják majd igénybe venni az intézményt. 

Módosult az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata is. A jegyző előterjesztését egyhangúlag támogatták a képviselők. A módosítást a kormányhivatal kezdeményezte, pontosítani kellett a polgármester helyettesítésének rendjét. Ezentúl a képviselő- testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a legidősebb képviselő, mint korelnök hívja össze és vezeti.

A hatodik napirendi pontban a a településképi arculati kézikönyvre és a településképi rendelet beérkezett véleményeket kellett ismertetnie a jegyzőnek. Aki arról adott tájékoztatást , hogy az elmúlt évben nem érkezett ilyen irányú javaslat a hivatalhoz.

A képviselők tárgyalták a község csapadékvíz hálózatának fejlesztését célzó projekt vállalkozó szerződésének módosítását. A döntés értelmében csak a műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő által támogatott tartalmat támogatja a testület, egyéb módosításra nincs lehetőség.

A nyolcadik napirendi pontban a Nefelejcs Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét tárgyalták. Mivel a kérelemben nem szerepelt a konkrét támogatási igény, végül nem született döntés. A képviselők kezdeményezik mind az idei támogatási összeg növelésével, mind a jövő évi jubileumi ünnepséggel kapcsolatos egyeztetést a klub vezetőségével. 

A sorban a kilencedik, egyebek napirendi pont következett. A képviselő-testület támogatta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását.

Önkormányzati ülés legközelebb a tervek szerint november utolsó csütörtökén lesz.  Többek között az alábbi napirendek kerülnek az asztalra: Beszámoló a Bordányi Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről; Bordány Nagyközség Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata; Bursa Hungarica pályázatok elbírálása.

Önkormányzati rendeleteket módosítottak a legutóbbi ülésen

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete szeptember 28-án tartotta közmeghallgatással egybekötött soros testületi ülését a Faluház és Könyvtár dísztermében.

Tanács Gábor polgármester tíz napirendi pont megtárgyalására hívta össze képviselőinket.

Elsőként a két képviselő testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről tartott beszámolót, a testület tájékoztást kapott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendi pontban a rendőrség a településen végzett munkájáról hallgattak meg Dobó Attila őrsparancsnok beszámolóját.

A harmadik napirendi pontban a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a település tűzvédelmi helyzetről szóló beszámolóját tárgyalták.

A következő napirendi pont az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szólt. Új egységes rendelet megalkotása vált szükségessé, egyrészt a technikai módosítások, pontosítások miatt, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben foglalt – hiányzó -rendelkezések miatt. 

Módosult a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet is. Ezt az ötödik napirendi pontban tárgyalta a testület. Mint arról már korábban is beszámoltunk, július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer lépett életbe, melyben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi. A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet valamint a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a két rendelet egyesítése látszott praktikusnak. Új egységes rendelet került megalkotásra, elfogadásra. 

A hatodik napirendi pontban a közművelődési rendelet módosítása került sor. A módosítás lényege, hogy ezentúl a közművelődési feladatokat szervezetileg az önkormányzat nem a faluház látja el.

A képviselők tárgyalták a Helyi építési szabályzat módosítását is. A módosítás során az Lke-1 övezetben a kialakítható legkisebb telekszélesség csökken 18 méterről 16 méterre, ami optimálisabb beépíthetőséget eredményez.  

A nyolcadik napirendi pontban a polgármester beszámolója hangzott el a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről. 

A sorban Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről szóló beszámoló következett, amelyet ugyancsak elfogadott a testület.

A tizedik, egyebek napirendi pontban három fontos témát tárgyaltak. Elsőként a település a Bursa Hungarica programhoz való idei évi csatlakozásáról döntöttek. Módosításra került a bölcsődeépítéssel kapcsolatos szerződés, ahol is beépítésre került egy plusz energetikai feltételnek való megfelelést rögzítő pont is. Felmerült továbbá az önkormányzati busz értékesítésének gondolata, az önkormányzat ugyanis egyre nagyobb ráfordítással tudja csak üzemeltetni a gépjárművet. Erről majd a későbbiekben születik döntés.

A képviselő-testület legközelebb október utolsó csütörtökén ül majd össze. A tervek szerint napirendre kerül az idei évi költségvetés módosítása, valamint ekkor tárgyalnak majd a település részvételével működő önkormányzati társulások tevékenységéről szóló beszámolókról is.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés volt hétfőn

Szeptember 11-én délután négy órától a Faluház és Könyvtár dísztermében tartott rendkívüli képviselő-testületi ülést településünk önkormányzata. Tanács Gábor polgármester öt napirendi pont megtárgyalására hívta össze a képvselőket. Elsőként a Helyi adókról szóló 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyaltak, majd el is fogadták a Dr. Fodor Ákos jegyző által előterjesztetteket. A módosításra kormányhatározat kötelezte az önkormányzatot, a beépítetlen kiskertekre kivetett négyezer forintos adót – mivel az föld adónak számít – nem szedheti be az önkormányzat, sőt a kivetett és befizetett adókat vissza is kell fizetnie. 

Második napirendi pontban is rendelet módosításról döntöttek. A térítési- és szolgáltatási díjak mértékéről szóló 3/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet az Integrált  Szociális és Egészségügyi Központ szolgáltatási díjainak megállapítását tartalmazó része módosult.  Átlagosan öt és tizenöt százalékos emelést fogadott el a testület. Ez az összeg nagyban függ a támogatott szociális helyzetétől.

A képviselő-testület tárgyalta, majd módosította Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletét is.  A tevékenységi körök közé bekerült a Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása, amelyet a Szarmata Régészeti Park megnyitása tett szükségessé.

Mint arról külön is beszámoltunk, a képviselő-testület döntött a bölcsődefejlesztési pályázat során lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásáról is. Nyertesnek a legjobb ajánlatot tevő Bauszer Kft-t választotta ki az önkormányzat.

Az ötödik, utolsó napirendi pontban a még önkormányzati tulajdonban lévő, de az Alföldvíznek vagyonhasznosításba adott települési vízikörmű rendszer 2024-2038 időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról döntöttek.

A képviselő-testület a tervek szerint legközelebb szeptember utolsó csütörtökén ülésezik majd. Az öt órakor kezdődő nyilvános ülés ugyancsak a faluházban kerül megtartásra.

Megindult a bölcsőde közbeszerzési eljárása

Mint arról korábban már többször is beszámoltunk, önkormányzatunk sikeresen pályázott új bölcsőde építésre. A háttérben folyamatosan zajlottak a munkafolyamatok, elkészültek a kiviteli tervek, így lehetőség nyílt a közbeszerzési eljárás megindítására. Erről a képviselő-testület legutóbbi július végén megtartott rendkívüli ülésén döntött, a kiírás a napokban fog megjelenni a hivatalos értesítőkben.

A nyertes vállalkozónak az óvoda melletti területen egy modern, közel 250 négyzetméteres épületet kell majd megépítenie, amelyben két csoportszobát és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket és melegítő konyhát kell majd kialakítani.

Az ajánlatokat legkésőbb augusztus 24-ig kell benyújtani, a döntést követően a nyertesnek a szerződés aláírását követő 9 hónap áll majd rendelkezésére, hogy megépítse az épületkomplexumot.

Szociális fejlesztések az ISZEK-ben

A legutóbbi önkormányzati ülésen született döntés arról, hogy megkezdődhet az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ fejlesztését célzó „Szociális infrastruktúra fejlesztése Bordányban” elnevezésű projekt megvalósítása. A pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően  a képviselők árajánlatkérők kiküldéséről döntöttek, ugyanis a támogatásnak köszönhetően eszközbeszerzésekre, épületfeújításra, valamint a támogató szolgálat számára egy gépjármű beszerzésére is sor kerülhet. Utóbbihoz maximum 15%-os önerőt is vállalt a testület annak érdekében, hogy minél előbb saját tulajdonú járművel tudják szállítani a rászorult gyerekeket.

Rendkívüli ülésen rendkívüli döntések

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete július 28-án tartott rendkívüli ülést. Tanács Gábor polgármester öt napirendi pont megtárgyalására hívta össze a képviselőket. Elsőként zárt ülés keretében egy díjazással kapcsolatos javaslatot tárgyaltak meg: Bordány Községért Emlékérem adományozására került sor. A képviselő-testület dr. Janes Zoltán plébánosnak a civil kategóriában ítélte oda az elismerést.  A második napirendi pontban a 013/10 hrsz.-ú külterületi ingatlanra érkezett indikatív vételi ajánlatot vitatták meg, majd a költségvetés helyzetére tekintettel el is fogadták azt. Ezzel tizenegy és fél millió forinthoz jut az önkormányzat, amely részben megoldja likviditási gondjait. 

Az önkormányzat sikeresen pályázott bölcsőde építésre. A pályázati program újabb fontos szakasza indulhat el azzal, hogy elindulhat a bölcsődei nevelés fejlesztése című közbeszerzési eljárás, amelynek megindításáról is ezen az ülésen döntöttek. A Bordány-Zákányszék kerékpárút közbeszerzési eljárása is megindulhat, ennek is zöld jelzést adtak képviselőink.  

Az ötödik napirendi pontban is pályázattal kapcsolatos döntésekre volt szükség a „Szociális infrastruktúra fejlesztése Bordányban” elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatosan a képviselők árajánlatkérők kiküldéséről döntöttek. A pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzésekre, épületfelújításra, valamint a támogató szolgálat számára egy gépjármű beszerzésére kerülhet sor. Utóbbihoz maximum 15%-os önerőt is vállalt a testület.

A soron következő ülésre a tervek szerint augusztus utolsó csütörtökén kerül majd sor a faluház dísztermében.

Hírek a hulladékudvarokkal kapcsolatosan

Július elsejétől az ország minden hulladékudvara minden Magyarországon lakcímmel rendelkező magánszemély számára hozzáférhető lesz erről adott ki tájékoztatást MOHU Zrt. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. célja a jelenlegi szolgáltatási színvonal növelése. A mohu.hu oldalon a lakossági tájékoztatóban közölték, hogy eltekintenek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének igazolásától a hulladékudvarokban. A nyitvatartással kapcsolatosan, amely településünkön is problémát jelent csak annyi jelent meg, hogy a hulladékudvarok minden tízezer fő feletti településen, minimum heti 48 óra nyitvatartással fognak működni. Az ötezer fő alatti településekről nem szól a közlemény. Ismét megjelent a közleményben, hogy a könnyebb elérhetőség biztosítása érdekében a lakosok ezentúl az eddig érvényes területi megkötések nélkül bármely hulladékudvar szolgáltatásait országosan igénybe vehetik igazoló okmány felmutatásával.

Ugyancsak jó hír, hogy 2035-ig további nyolcvanhárom új hulladékudvart kívánnak a lakosság szolgálatába állítani, ezzel tovább növelve a hulladékudvari szolgáltatások elérhetőségét.

Az interneten elérhető hírek szerint hétfőtől már számos hulladékudvarban a szemetet előre külön kellett válogatni és fajtánként leméretni, majd visszapakolni a kocsiba és átgördülni vele a konténerhez. Szombaton nálunk is kiderül, milyen változások lesznek a bordányi hulladékudvarban, erről előzetesen nem kaptunk tájékoztatást.

A bordányi udvar működésével kapcsolatosan továbbra is az alábbi elérhetőségek valamelyikén várják a lakosság jelzéseit: Telefonszám: +36-79/524-821, Fax: +36-79/572-052 E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

A nehézségek ellenére is lesz szociális étkeztetés a nyáron

A június végi Képviselő-testületi ülésen döntés született a nyári szociális gyermekétkeztetés támogatásáról is. Összesen tizenhét gyermek kaphat majd meleg ételt a nyári szünetben az önkormányzati támogatásnak köszönhetően.

A testület megszavazta a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítását, amely a támogatási összegek megemelkedésére ad lehetőséget. Elfogadták az óvoda és bölcsőde beszámolóját, valamint a következő nevelési év legfontosabb kritériumait. Módosult egy előterjesztés alapján a pedagógiai program is.

Korábban beszámoltunk róla hogy a Védőnői Szolgálat július 1-től már nem az önkormányzat keretei között működik. A képviselő-testület elfogadta az ezzel kapcsolatos megállapodásokat, valamint az iskola-egészségügyi védőnői ellátás nyújtására vonatkozó feladatellátási megállapodást is.

Döntöttek két közterület módosításról is. Az új telekosztásokon a meglévő utcák folytatólagosan kerülnek kialakításra, ezért a nevüket is továbbviszik majd mind  Tessedik Sámuel, , mind az Erkel utca vonatkozásában.

Ugyancsak elfogadták az önkormányzat idei belső ellenőrzési tervének módosítását és számos beszámolót is meghallgattak, elfogadtak. Így többek között az önkormányzat közreműködésével működő társulások tevékenységéről, a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány tevékenységéről, valamint az idei pünkösdi fesztivál eseményről szóló beszámolókat.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodása egyre nehézkesebb, mindenképpen szüksége lesz a helyi kincstárnak újabb bevételekre ahhoz, hogy ugyanezen a színvonalon tudjon a falu tovább működni. Az átmeneti likvid problémák megoldására felhatalmazást kért a bérlakás számla illetve a víziközmű számla keretének ideiglenes felhasználására. Ugyancsak a stabil gazdálkodás érdekében döntöttek arról is, hogy az önkormányzat megvizsgálja az értékesíthető és jelenleg felesleges vagyonelemeinek eladásának lehetőségét. A következő testületi ülésre ezen ingó és ingatlanokról leltár is készül, kiemelve azokat, amelyek nem vagy ritkán használatosak, és esetlegesen jelentős fenntartási költségeik is vannak.

A képviselő-testület legközelebb a nyári szünetet követően augusztus végén ülésezik majd. Természetesen, ha szükséges, soron kívüli ülést hív össze a polgármester, amelyre most előreláthatólag szükség is lesz, hiszen a Bordány-Zákányszék kerékpárút és az önkormányzati étterem közbeszerzési eljárását minél előbb szeretnék megindítani.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support