Az a jó vidéki levegő?! – A hulladékok otthoni égetése egyre nagyobb probléma, tegyünk ellene!

Önt is zavarja a kertekből, kéményekből felszálló fekete füst, a fákon, növényzeten megülő korom, a fanyar égett szag? Sokan nem tudják, de a kerti és háztartási hulladékok égetése illegális, nem beszélve arról, hogy erősen környezetszennyező, egészségkárosító tevékenység. A Humusz Szövetség kampánya nem csak a kockázatokra hívja fel a figyelmet, de tanácsokat is ad a megfelelő tüzelésre és hulladékkezelésre a http://humusz.hu/haziegetes oldalon.

Magyarország légszennyezettsége jelenleg Kínáéval vetekszik. Amint ősszel lehullanak az első falevelek, rögtön máglyára is kerülnek. A kerti hulladékok szabadtéri égetése a 2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében tilos, a bírság minimum 100.000 Ft, de akár az 500.000 Ft-ig is terjedhet. Ugyanez a helyzet a szabadtéren és a kazánokban elégetett háztartási hulladékokkal is, azt azonban a 2010. évi levegő védelméről szolgáló kormányrendelet szabályozza.

Forrás: www.humusz.hu

Tájékoztató állattartók részére a vízibaromfik és egyéb baromfik tartásáról

A H5 altípusba tartozó magas pathogenitású A típusú madárinfluenza vírusának hazai baromfiállományban történő kimutatása és az ebből eredő járványveszély szükségessé teszi, hogy az állattartók a járványvédelmi intézkedéseket a lehető legszigorúbban betartsák. A vízibaromfik tartása során a zárt tartás a technológiából adódóan és állatvédelmi szempontból sok esetben nem megvalósítható, így itt legnagyobb a veszély a vírus állományba történő bekerülésére.

A madárinfluenza elleni védekezés jogi alapját a 2008. évi XLVI. törvényben (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről), a 41/1997. (V.28.) FM rendelet mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzatban, valamint a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben foglaltak mellett baromfiban történő gyanú, vagy betegség megállapítás esetén a 2006/416/EK, valamint 2006/415/EK bizottsági határozat előírásai képezik.  

A vízibaromfi és egyéb baromfi állományok madárinfluenza elleni védelme érdekében a következő intézkedések betartása kötelező, illetve indokolt:

 • Az állattartó köteles bejelenteni állattartásának tényét a tartási hely, a tartott állatok fajának, létszámának, és hasznosítási irányának megjelölésével az állategészségügyi felügyeletet ellátó állatorvosnak.
 • A tervezett letelepítéseket előzetesen be kell jelentenie az illetékes járási állategészségügyi osztály – járási főállatorvosa számára.
 • Előzetesen írásbeli szerződést köteles kötni az ellátó állatorvossal, rendszeres telepi állatorvosi ellenőrzés kikötésével.
 • A házi kacsa, liba illetve egyéb vízibaromfi az egyéb baromfival (pl. házityúk, pulyka) vagy fogságban tartott madárral (pl. galamb) együtt illetve egy légtérben nem tartható.
 • A vadmadarak telepre bejutását, illetve az állatokkal való érintkezését minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni (madárháló alkalmazása, vadmadarak riasztása, stb.).
 • Részletes, naprakész telepi nyilvántartások vezetése kötelező: állomány-nyilvántartás, elhullási napló, kezelési napló, takarmányozási napló, jármű és személymozgások naplója, valamint a tartás során felmerülő minden lényeges adat és esemény nyilvántartása. Szükséges még a telepre vonatkozó részletes tartástechnológiai leírás, járványvédelmi terv, valamint tisztítási-fertőtlenítési utasítás megléte
 • A telepre idegen személyek belépése tilos.
 • A takarmány zárt tárolása, vadmadarak, rágcsálók hozzáférésének megakadályozása (pl. konténer) kiemelt fontosságú. A részben vagy teljes egészében szabadban tartott baromfi takarmányozását zárt, vagy legalább fedett helyen úgy kell megoldani, hogy a takarmányhoz vadon élő madarak ne férhessenek hozzá.
 • A felszíni vizek itatásra való felhasználása tilos, kizárólag a zárt rendszerű víznyerő hely elfogadható. Amennyiben a már letelepített állomány itatása más módon nem megvalósítható kedvező eredményű kockázatbecslés esetén a járási főállatorvos engedélyezheti más víz baromfi itatására történő felhasználását, de ebben az esetben a baromfi részére biztosított vízmennyiséget a vírus elölésére alkalmas engedélyezett vegyszerrel annak felhasználási útmutatója szerint kezelni kell. Az itató berendezések kialakítása és elhelyezése vadmadarak hozzáférését kizáró módon történhet.
 • Legeltetéses libatartás akkor engedélyezhető, ha a zárt tartás nem megoldható és a legalább a felsorolt intézkedéseket megvalósítják: Az adott állomány nem használhat közös legelőt más állománnyal. A legelő területén nem lehet szabad vízfelület, nádas. Az engedélyezés előtt legelőszemle tartása javasolt. A telep készüljön fel, hogy meg tudja oldani az állatok tartását és takarmányozását abban az esetben is, ha a legeltetés teljes tilalom alá kerül. A legeltetést is folytató állományok fokozott állategészségügyi felügyelet alatt tartása szükséges.
 • Tépésre kerülő állományoknál a járványveszély fokozott. A tépést a területileg illetékes járási főállatorvosnak előzetesen be kell jelenteni, és a tépés megkezdését hatósági engedélyhez kell kötni. Kiemelt kockázatot jelent tépőszemély, vagy tépőbrigádok munkavégzése a telepen.
 • A tömés, tömő személyek alkalmazása, és a tömésre kihelyezés kiemelt járványvédelmi kockázatot jelent. A kihelyezés csak a járási főállatorvos előzetes engedélye alapján lehetséges.
 • Valamennyi, az állatokkal kapcsolatba kerülő személy az állategészségügyi hatóságnak késedelem nélkül jelenteni köteles, amennyiben baromfiállományában vagy egyéb, fogságban tartott madarai esetében a takarmány- vagy a vízfogyasztás legalább 20%-kal csökken, vagy a tojástermelés két napnál hosszabb ideig több mint 5%-kal csökken, vagy a heti elhullás az állomány 3%-át meghaladja, vagy az állományon madárinfluenzára gyanút keltő tünetek jelentkeznek (pl. hirtelen nagyfokú elesettség, légzőszervi tünetek, vizenyős fejfüggelékek, stb.)
 • A hullagyűjtés és ártalmatlanítás kiemelt fontosságú. Az elhullások bejelentése, a hullák állatorvosi vizsgálata, zárt gyűjtése és tárolása, majd a vonatkozó jogszabályok (45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról, illetve 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) előírásainak megfelelő ártalmatlanítása szükséges. Madárinfluenza gyanúja esetén a hullákat elkülönítve kell gyűjteni és tárolni, azok az állategészségügyi hatóság utasításainak megfelelően kerülnek ártalmatlanításra.
 • Keltetőkben csak az ellenőrzés alatt álló törzsállománytól származó, megfelelő dokumentumokkal kísért, jelölt tojások fogadása és keltetése engedélyezett
 • Minden esetben kötelező a keltetőkből kikerülő napos állatok állatorvosi bizonyítvánnyal történő kiszállítása, a telepített állományok nyomonkövethetőségének biztosítása
 • A keltetői hulladékok (tojás, tojáshéj, leölt naposbaromfi) megfelelő ártalmatlanítása. ezek keltetőből történő kikerülésének megakadályozása.

Kérjük a fenti előírások szigorú betartását.

Ortopédiai szűrővizsgálat

 

Ingyenesen igénybe vehető  ortopédiai szűrővizsgálatra hívjuk fel a kedves lakosság figyelmét.

A szűrővizsgálat időpontja: 2016. november 9. (szerda) 14 órától

Helyszín: Integrált Szociális és Egészségügyi Központ (Bordány, Kossuth utca 53/2.)

A vizsgálat érkezési sorrendben történik.

Kérjük, szíveskedjen jelezni részvételi szándékát személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken.

Tel.:62/588-090, email: iszek@bordany.hu.

 

Farkasné Lippai Ágota

intézményvezető

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű 2016.07.01-2017.05.01-ig (helyettesítés) tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.

Pályázat_Védőnő.pdf

Ingyenes vastagbélszűrés, éljen a lehetőséggel!

Ingyenes vastagbélszűrés, éljen a lehetőséggel!

A vastagbélszűrés életet menthet! Jöjjön el, ha bármikor (pl. egy éve) meghívólevelet kapott a szűrésre! Ha a levelét nem találja, akkor is jelentkezzen! /A meghívó az 50-70 év közötti lakosokhoz levélben érkezik, a levelet őrizze meg!/ A szűrővizsgálat egyszerű és ingyenes, keresse háziorvosát! – ilyen plakátok hívják Bordány község lakosságát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezésében.

Miért fontos?  Magyarországon évente 9000 új megbetegedést regisztrálnak. A vastagbéldaganat a halált okozó daganatok közül a második leggyakoribb. Szűrővizsgálattal időben felfedezve, egyike a legjobban kezelhető daganatos betegségeknek.

Célja, kiszűrni a szemmel nem látható széklettel távozó vért. A vastag- és végbéldaganatok kialakulását jellemzően megelőzi egy rákmegelőző állapot – a polipok megjelenése, melyek kezdetben jóindulatú szövetszaporulatok, ezek az évek folyamán rosszindulatúvá válhatnak. A vastagbéldaganatok még tünetmentes, korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatra kiküldött levéllel kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek háziorvosuknál! A rendelőben minden páciens részére egyedi kóddal ellátott egységcsomagot adunk át, mely tartalmaz 2 db mintavételi széklettartályt részletes tájékoztatóval, valamint használati útmutatót a mintavételhez. A mintát a tájékoztatóban leírtaknak megfelelően készítse el és a meghívólevéllel, a levél alján található kóddal együtt adja le a háziorvosi rendelőben hétfő, kedd, szerda, vagy csütörtök déli 12 óráig!

Dr. Frányó Ildikó

Ingyenes családkonzultációs szolgáltatás

Tájékoztató a Homokháti Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül igénybe vehető
Családkonzultációs szolgáltatásról

A családi élet mindennapjaiban folyamatosan hatást gyakorlunk egymásra. Boldog pillanatainkban és nehézségeinkben is osztozunk. A családkonzultáció lehetőséget ad arra, hogy áttekintsük és jobban megértsük a problémáinkat, saját működésünket, a családtagjainkat, és azt, hogyan hatunk egymásra. A lehetőségeket, megoldásokat együtt keressük.
Ilyen és ehhez hasonló élethelyzetekben érdemes igénybe venni a szolgáltatást:
• sok veszekedés van a családban
• nem értjük meg egymást, nem találjuk a közös hangot
• érzelmi elhidegülés
• a szülők azt veszik észre vagy az iskola/óvoda jelzi, hogy valamilyen nehézsége van a gyermeknek
• érzelmileg megterhelő élethelyzetben adódott (pl.: gyász, válás, munkahely elvesztése, betegség, stb.)
• gyermekét egyedül nevelő szülő gondjai
• új család kialakításának a nehézségei (nevelőszülő, mostohatestvér, stb.)
• bizalomvesztés a kapcsolatban, pl. megcsalás,
• szexuális problémák
• a gyermekkori család hatásait, mintáit szeretné jobban megérteni, esetleges traumákat feldolgozni, megbékélni a családtagokkal.
A konzultáció időtartama alkalmanként 1-1,5 óra, a Homokháti Kistérség településein élők számára ingyenes.
A család egy tagja, vagy a pár, vagy az egész család is igénybe veheti (ez a problémától függ).
Előzetes bejelentkezés szükséges:
Telefonon kedden és csütörtökön 9-16 óráig a 62/281-022/186 számon.
Emailben: a csaladkonzultacio@hoszkp.hu vagy a dunaine@morahalom.hu címeken.
A konzultáció helyszíne: Mórahalom, Röszkei út 2.
Keressen bizalommal!

Dunainé Szűcs Katalin
Családterapeuta

Névtelen-1„A család, akár egy fa ágai mindannyian különböző irányba növünk, de a gyökerünk mindig ugyan az marad”

Megérkeztek a nőgyógyászati vizsgálat eredményei

A 2015. novemberi nőgyógyászati vizsgálat eredményei megérkeztek a Védőnői Szolgálathoz, személyesen átvehetők fogadóórában munkanapokon reggel 8:00-9:00 óra között vagy időpont egyeztethető a 06-30- 33-81-647-es telefonszámon.
Frank Eszter védőnő

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support