Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink partnerségi egyeztetése

Tisztelt Lakosunk!

 Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink (helyi építési szabályzat, szabályozási-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése folyamatban van.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint folytatódik.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereink 2018. december 12-től 2019. január 10-ig a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttathatják a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

A tervanyaggal kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórum keretében is lesz lehetőség ismertetni szóban a helyszínen vagy legfeljebb 8 nappal később írásban.

A fórum 2019. január 02-án 16 óra 30 perctől a Faluházban kerül megrendezésre.

A partnerségi eljárás a település partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint zajlik.

A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Bordány” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban vagy a térképen Bordányra kattintva)

Tanács Gábor

polgármester

 

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, 2019. január 3-tól 2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 27., elbírálásának határideje 2019. január 2. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Idősek védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet!

Az elmúlt héten több időskorú személyt keresett fel otthonában egy jól szituált kedves hölgy azzal a szándékkal, hogy ágynemű garnitúrát adjon el kedvező áron részükre.

Minden esetben ugyanazt a tájékoztatást adta. Elmondta, hogy a bordányi Faluházban árubemutatóra került sor, ahová meghívást kapott az érintett személy (pontos nevet és címet tudott), azonban valami oknál fogva valószínű, hogy a meghívót nem kapta meg. 
A rendezvényen 3 szerencsés személy részére kisorsolásra került egy kedvezményes vásárlási lehetőség (120.000 Ft helyett fél áron juthat hozzá 2 db jó minőségű ágynemű garnitúrához), melyből az egyik nyertes a felkeresett személy. Felhívja a hölgy a figyelmet arra, hogy az ajándék más személyre át nem ruházható.
A lakáson belül bonyolódik le az üzlet, a vételárról az alábbi címre kerül kiállításra nyugta: Armando és R-Zsike Kft.

Kérjük időseinket, hogy házalókat, vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket ne engedjenek be otthonukba!

Tájékoztató településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről

Tisztelt Bordányi Lakosok!

Befejező stádiumba jutott a településkép védelméről szóló 2016. évi XXIV törvény rendelkezései alapján megalkotandó Bordány települést érintő településkép védelméről szóló rendelet előkészítése.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai értelmében a rendelet- tervezettel kapcsolatban partnerségi egyeztetési eljárásra, ezen belül lakossági fórum megtartására kerül sor.

A lakossági fórumot 2019. január 2. napján 16 órától, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár (Bordány, Park tér 1.) épületében tartjuk.

A partnerségi eljárás menetét Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete szabályozza. A partnerségi eljárás szabályai értelmében a lakosok (partnerek) 2019. január 11. napjáig terjeszthetik elő véleményüket a rendelet- tervezettel kapcsolatban, amelyeket elektronikusan, postán vagy személyesen juttathatnak el a Bordányi Polgármesteri Hivatalhoz.

A településképi rendelet- tervezet az alábbi linken megtekinthető: Településképi rendelet Bordány

Tisztelettel:

Tanács Gábor
polgármester

Pályázat pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, helyettesítés céljából 2019.01.01-től 2021.05.16-ig tartó jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 18. A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Pedagógiai asszisztens munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, 2018. december 1-től 2019. szeptember 2-ig  tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 20 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 26., elbírálásának határideje 2018. november 27. A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Védőnő munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Védőnő munkakör letölthető pályázati kiírás.pdf

Tájékoztatás a települési jegyző által lefolytatott vízügyi hatósági eljárásáról, különös tekintettel a kutakkal kapcsolatos engedélyeztetési eljárásra

Jelentős lakossági érdeklődés mutatkozik kutak létesítési és fennmaradási engedélyezésének eljárásával kapcsolatban. Számos ellentmondásos, sok esetben pontatlan hír jelent meg a témával kapcsolatban az országos médiában és a közösségi hálón is. Ezen témakörrel kapcsolatban szeretnék jelen cikkel tájékoztatás nyújtani, annak ellenére is, hogy az eljárás jogszabályi háttere továbbra is tartalmaz bizonytalansági tényezőket. Mint ahogy az az országos sajtóban is megjelent az engedély nélkül létesített kutakat engedélyeztetni kell 2018. december 31. napjáig. A határidő elmulasztása bírság kiszabását vonhatja maga után. Jelenleg az országgyűlés előtt fekszik több törvénymódosító javaslat is (T/384. T/2823.), amelyek bírságkiszabási moratórium időszakát meghosszabbítanák. Amennyiben az országgyűlés a módosító javaslatok valamelyikét elfogadja 2019. január 1. napjától még nem szabható ki bírság, azonban a bejelentési kötelezettség ennek ellenére is terheli fogja a kutak tulajdonosait. Ezen bizonytalanság ellenére, a nagy lakossági érdeklődésre tekintettel, a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezésekről tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének vízügyi hatósági engedélye szükséges:

 1. kút létesítéséhez, üzembe helyezéséhez, fennmaradásához,
 2. kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez,
 3. háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A legnagyobb lakossági érdeklődés a 1. pontban meghatározott kutak létesítésére, fennmaradására vonatkozó szabályok iránt mutatkozik, ennek okán jelen tájékoztatás következő részében a kutakra vonatkozó szabályok kerülnek bemutatásra: Elsőként fontos leszögezni, hogy a jogalkotó nem tesz különbséget a tekintetben, hogy a kút milyen technológiával készült;  függetlenül attól, hogy a kút fúrt vagy ásott, a jogszabály vízügyi hatósági eljárás lefolytatását teszi kötelezővé. A vízügyi hatósági eljárás lefolytatását a jogszabály két szerv között osztja meg; egyrészt, bizonyos kutak tekintetében, kút helye szerint illetékes (1) települési jegyző-, egyéb feltételek fennállása esetén pedig a kút helye szerint illetékes (2) katasztrófavédelmi igazgatóság jár el a kutak vízügyi hatósági engedélyeztetési ügyeiben. A vonatkozó jogszabály értelmében azon kutak tartoznak a települési jegyző hatáskörébe amelyek, (egyéb feltételek fennállásán túl):

 • karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelnek,
 • házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálják,
 • nem gazdasági céllal üzemelnek.

Amennyiben a meghatározott feltételek bármelyike nem áll fent, a kúttal kapcsolatos vízügyi hatósági ügyben az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jár el. Példának okáért amennyiben a kúttal olyan mezőgazdasági terményeket öntöznek, amelyek értékesítésre szánnak a kút ebben az esetben gazdasági célt szolgál, ennek okán ezen kút esetében illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezik hatáskörrel.

A jegyző hatáskörébe tartozó kutak tekintetében négyféle típusú eljárás indítható:

 1. kút vízjogi létesítési engedélyezési eljárása,
 2. kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása,
 3. kút vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása,
 4. kút vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárása.

A fenti engedélyek megadása iránti kérelemnyomtatványok a település honlapján (www.bordany.hu/ Polgármesteri Hivatal/ Nyomtatványok/ Egyéb nyomtatványok) elérhetőek, kitölthető .doc formátumban letölthetők, illetve a Bordányi Polgármester Hivatal ügyfélpultjánál személyesen is átvehetők. A kérelemnyomtatványok tartalmazzák az adott ügyben csatolandó mellékletek felsorolását, illetve a kérelem benyújtásához szükséges minden fontosabb információt. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi jogszabályozás értelmében a létesítési-, üzembehelyezési-, fennmaradási-, és megszüntetési engedélykérelemhez nem szükséges csatolni a létesítendő, vagy meglévő kút tervdokumentációját. A jogszabály a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember nyilatkozatát írja elő csatolandó dokumentumként. Így a kérelem benyújtásához elegendő, ha megfelelő végzettséggel rendelkező szakember a kérelmet aláírja és ezzel büntetőjogi felelősséget vállal a beadványban megjelölt műszaki adatok valódiságtartalmáért. Újonnan épített kutak esetében a létesítési engedély beszerzését követően a létesítőnek üzembehelyezési engedélyt kell beszereznie, vagyis ebben az esetben az eljárás kétlépcsős. Kiemelést érdemel, hogy amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítését szolgálja az üzemeltetési- vagy fennmaradási kérelem elbírálásának szükséges feltétele a víz minőségét tanúsító vízminőség- vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum másolatának csatolása. A vízminőség- vizsgálatot Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 1. Népegészségügyi Osztályának előzetes véleményének kikérést követően akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni, majd a vizsgálat eredményét ugyanezen szervezeti egység részére állásfoglalás céljából megküldeni. Ezen állásfoglalás birtokában nyújtható be a települési jegyző részére az üzemeltetési- vagy fennmaradási engedély. A jegyző előtt lefolytatott vízügyi hatósági eljárás illetékköteles eljárás. Az eljárás lefolytatásáért általános tételű közigazgatási eljárási illeték kell fizetni, melynek összege: 3.000,-Forint. A jelenleg hatályos szabályozás értelmében, aki 2018. december 31. napjáig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül létesített kútra, annak 2019. január 1. napjától vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság összege jogi személy esetén az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-ig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000,- Forintig, természetes személy esetén 300.000,- Forintig terjedhet. Amennyiben a 2018. december 31. napjának határidejét – ahogy azt a cikk elején jeleztük – az Országgyűlés meghosszabbítja, 2019. január 1. napjától nem kell bírságot fizetni, azonban az engedélyeztetési kötelezettség az érintetteket továbbra is terheli.

Sok kérdés érkezett arra vonatkozóan, hogy bizonyos talpmélység feletti kutak esetében is kell-e hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatni. A jelenleg hatályos szabályozás ilyen kitételt tartalmaz, a kút talpmélysége nem befolyásolja az engedélyeztetési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Amennyiben a kút korábban kiadott, igazolható érvényes engedéllyel rendelkezik, kút létesítésére, fennmaradására vonatkozóan újabb hatósági eljárást nem kell kezdeményezni. Ebben az esetben az engedélyeztetési eljárás csak abban az esetben kell ismételten megindítani, amennyiben a hatóság az engedélyt valamilyen oknál fogva visszavonja. Amennyiben a kút létesítője, vagy meghatalmazottja Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartással (KÜNY) (korábbi elnevezéssel ügyfélkapu), – gazdálkodó szervezet esetén cégkapus  regisztrációval – rendelkezik; a kérelem – megfelelő adattartalommal – az E-papír (https://epapir.gov.hu/) felületen keresztül elektronikus formában is benyújtható. Elektronikus benyújtás esetén is szükséges a kérelem elbírálásához szükséges mellékleteket csatolni.

Jelen tájékoztatás a lakosságot érintő legfontosabb információkat tartalmazza, a vízjogi hatósági engedélyeztetési eljárás további részletszabályai az alábbi jogszabályokban megtalálhatóak:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
 • az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
 • az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

Bordány, 2018. november 7.

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Pályázat könyvtáros munkakör betöltésére

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű 2019.05.31. napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidős. A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 21., elbírálásának határideje 2018. november 28. A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Könyvtáros munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Könyvtáros munkakör letölthető pályázati kiírás.pdf

A Kistemplom-Tanya Vadásztársaság közérdekű információi

A Kistemplom-Tanya Vadásztársaság 2018-2019. évi vadászati ütemterve az alábbiak szerint alakul: nyúlra, fácánra 2018.11.03. és 2018.12.29. között minden szombaton vadászhatnak. Csak fácánra 2019.01.05. és 2019.01.12. szombati időpontokban, dúvadra 2019.01.19.-2019.02.02 között, míg fácánra, dúvadra 2019.02.09 és 2019.02.16 dátumokon ritkíthatják az állományt. A társasvadászat minden esetben reggel 8 órakor veszi kezdetét szombatonként a Bordányi Kispuska Lőtéren. A vadászatokon csak érvényes vadászjegy, fegyvertartási engedély és sebkötöző csomag jelenlétében lehet részt venni, amit a vadászat vezetője a beiratkozás során ellenőriz. Az egyesület a változás jogát mindenkor fenntartja!

Pályázati felhívás „Pályázat tanulói támogatásra 2018.”

Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támogatására. Pályázati támogatás nyújtható azoknak a középfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató dákoknak:

– akik nehéz anyagi körülmények között élnek,

– a támogatásért pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (2*28.500 Ft = 57.000 Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 %-át (2,.5*28.500 Ft = 71.250 Ft-ot).

– Előnyt élvez az a tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladta a 3,5 átlagot.

A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját. A pályázati lap letölthető: itt.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • iskolalátogatási igazolás,
 • jövedelemigazolás (rendszeres munkabér, nyugdíj, segély, 2017. évi adóbevallás),
 • tanulmányi eredményről igazolás

A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 20. A pályázatot Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma címére (6795 Bordány, Benke Gedeon. u. 44.), zárt borítékban kell benyújtani. A Borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2018.”

Foglalkoztatási tanácsadás

A Foglalkoztatási Paktum Iroda a „Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom térségében” című projekt keretein belül minden páros héten kedden délután ügyfélfogadást tart a bordányi Faluház és Könyvtárban 13:00 – 15:30 között, mely kereteiben ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt. Következő időpontok: október 30.; november 13., 27.; december 11.
Felmerülő kérdéseivel keresse Papp Krisztina mentort a 0630/5588-944-es telefonszámon vagy a pappkrisztina@morahalom.hu e-mail címen.

Tájékoztató ebzárlat és legeltetési tilalom feloldásáról

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala 2018. év szeptember hónap 29. napjától kezdődően 2018. október hónap 19. napjával bezárólag ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el Bordány közigazgatási területén is, amely feloldásra került 2018. október 24.-én kiadott  CS-03/I01/1572-2/2018. számú határozat alapján.

Nőgyógyászati rákszűrés ultrahang vizsgálattal

A Védőnői Szolgálatnál Dr. Kajtár István Nőgyógyászati rákszűrést végez ultrahang vizsgálattal 2018. november 13-án és november 27-én délután 14 és 18 óra között, amelynek költsége 3000 Ft. Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai kenet és hurok levételt, felhelyezést, gyógyszer íratást is végez és bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a szakemberekhez. Ha még nem telt le az egy év az előző vizsgálattól számítva és panasza van, az sem akadály. Várjuk a helyi és a környező települések lakóit is. Időpont egyeztetés és bejelentkezés személyesen a Védőnői Szolgálatnál, vagy telefonon a 62/288-678 és a 30/33-81-647 (Balláné Adorján Judit) és 30/19-79-135 (Tóth Enikő) számokon. A befizetéskor megcímzett, felbélyegzett borítékot hozzanak magukkal, hogy az eredményt postázni tudjuk.

Balláné Adorján Judit és Tóth Enikő védőnők

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása Csongrád megyében 2018 október hónapban

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport? Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. Dr. Kiss Éva a megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben. Tel: 06 30/275-2520; e-mail: kissevadr@invitel.hu.

Állandó ügyfélfogadás:
SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete, 6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. – 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720. 2018. október 12-én: 9:00-13:00 óra között. 2018. október 26-án: 9:00-13:00 óra között.
Járási ügyfélfogadás Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat – 6760 Kistelek, Tisza u. 1. Tel: 06/62/259-440. 2018. október 18-án: 10:00-14:00 óra között.

Foglalkoztatási tanácsadás

A Foglalkoztatási Paktum Iroda a „Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom térségében” című projekt keretein belül minden páros héten kedden délután ügyfélfogadást tart a bordányi Faluház és Könyvtárban 13:00 – 15:30 között, mely kereteiben ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt a következő időpontokban: Október 2., 16., 30.; November 13., 27. Bővebb információt kaphat Papp Krisztina mentortól a 06 30 / 55-88-944-es telefonszámon, illetve a  pappkrisztina@morahalom.hu e-mail címen.

Október havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 2018. október havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére szeptember 25-én (kedden) 8-16 óráig, szeptember 26-án (szerdán) 8-16 óráig, szeptember 27-én (csütörtökön) 8-16 óráig FALUHÁZBAN van lehetőség. Az október havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support