Szeptember havi gyermekétkeztetési díj befizetési időpontok

Tisztelt Szülő!

Értesítjük, hogy a 2019. szeptember havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére

2019. augusztus 27-én (kedden) 8-16 óráig,

2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 8-16 óráig,

2019. augusztus 30-án (pénteken) 8-12 óráig,

a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége.

A szeptember havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Tájékoztatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatásáról

A Kormány módosította a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet azon rendelkezéseit, mely alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére a tárgyév augusztus és november hónapjában pénzbeli támogatás kerül kifizetésre, a korábban Erzsébet utalvány formájában biztosított természetbeni támogatás helyett.

A támogatás folyósítására a tárgyév augusztus 25-ig, illetve november 25-éig kerül sor, lakossági folyószámlára történő utalással, vagy házipénztár útján történő kifizetéssel.

Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kérelmezőket, hogy amennyiben a támogatás folyószámlára történő utalását kérik, az igénylésnek 2019. augusztus 16-ig a Polgármesteri Hivatalban átvehető, vagy a www.bordany.com honlapról letölthető nyomtatvány kitöltésével tegyenek eleget. Ellenkező esetben csak pénztárból történő kifizetés lehetséges, az ismert pénztári nyitva tartás alatt.

Fontos: Ha a támogatást a jogosult részére azért nem lehet folyósítani, mert a támogatást – a folyósítás megkísérlését követő 2 hónapon belül – nem vette át, a támogatást a központi költségvetésbe vissza kell fizetni, és későbbi kifizetése a jogosult részére nem lehetséges.

Dr. Fodor Ákos
jegyző

 

Megbízás lakossági folyószámlára történő utalásra

 

Pályázat szakács munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 21. A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Szakács munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 8. A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be. Olvassa el a részleteket Ön is!

Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Iskolatáskacsere-akció

A bordányi Karitász csoport az idén ismételten iskolatáskacsere-akciót szervez. Szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy a használt, de még jó állapotú iskolatáskák gazdát cserélhessenek. Az akció keretében a csoport önkéntesei a megjelölt időpontokban várják a feleslegessé vált használt, de még jó állapotú, tiszta iskolatáskákat, majd várják azokat is, akik szeretnék lecserélni régi iskolatáskájukat. A táskák leadásának nem feltétele másik táska elvitele, illetve az átvételnek sem feltétele cseretáska leadása. A táskákat augusztus 5-én (hétfőn) és 9-én (pénteken) 9-től 16 óráig fogadjuk, a helyszín Plébániánk hittanterme (Bordány, Kossuth u. 59.). Kérjük, hogy kezdeményezésünket támogassák, így eredményes lesz.

A Karitász csoport tagjai

A mezőgazdasági erő- és munkagépek 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatáról

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza a kötelezőaratási gépszemlére vonatkozó előírásokat:

229. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.

(5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

(7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

230. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

További fontos információ, hogy az Aratási gépszemle Bejelentő-minta és az Aratási gépszemle Jegyzőkönyvminta már letölthetőa bordany.com Dokumentumok menüpont alatt.

Iskolai étkezés közlemény

Tisztelt Szülők!

A június havi iskolai étkezési térítési díj befizetési határideje 2019.05.31-én lejárt.

Kérem, aki nem fizette be a térítési díjat a héten a Polgármesteri Hivatalban pótolja.

Köszönettel:

Czombos Kriszta
élelmezésvezető

Pályázat gondozó munkakör betöltésére

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó munkakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából 2021. augusztus 28-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás teljes munkaidős, heti 40 órás.  A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 11., elbírálásának határideje 2019. június 12. Olvassa el a részleteket Ön is!

Gondozó munkakör pályázati kiírása a kozigallas.gov.hu oldalon

Egészségbiztosítási és nyugdíj ügyek – ügyfélfogadás Mórahalom

A CSMKH Szegedi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály egészségbiztosítási- és nyugdíj ügyekben történő kihelyezett ügyfélfogadási rendje megváltozik! 2019. május 23-tól kezdődően a Mórahalmi Kormányablakban (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17. sz.) az ügyfélfogadási idő: csütörtökönként: 8.00-13.00 óráig lesz.

Dr. Szántó Mária
hivatalvezető
CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala

Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Eszközök partnerségi egyeztetése

Tisztelt Lakosunk!

Településfejlesztési Koncepciónk és Településrendezési Eszközeink (helyi építési szabályzat, szabályozási-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése folyamatban van.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerinti szakaszban van.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereinknek 2018. december 12. és 2019. január 10. között már lehetősége volt a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

Az időközben beérkezett partnerségi és államigazgatási vélemények alapján átdolgozásra került a dokumentáció, melyet újra megtekinthetnek és véleményt alkothatnak, még az elfogadása előtt. Kérem, amennyiben észrevételük van a tervanyaggal kapcsolatosan, azt 2019. május 28-ig tegyék meg.

A partnerségi eljárás a település partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint zajlik.

A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Bordány” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban vagy a térképen Bordányra kattintva)

 

Tanács Gábor
polgármester

Helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a 2018-as évről 2019. május 31-ig kell benyújtani a helyi iparűzési adóbevallást és ezzel egyidejűleg kell megfizetni a különbözetet is, mely a 2018. évre megállapított adó és a 2018-as évre már bevallott előlegrészletek valamint az előleg-kiegészítés pozitív különbözete. Tájékoztatjuk, hogy az őstermelői nyilatkozatot (amelylyel azt igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenységéből származó 2018. évi árbevétele nem haladta meg 600.000 Ft-ot) az estleges tavalyi terméskieséstől függetlenül is be kell nyújtani. Kérjük a tisztelt adózókat, hogy adóbevallási kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support