Tisztelt Bordányi zártkerti ingatlantulajdonosok!

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) a zártkerti ingatlanokat érintően is a földekre vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő. Mivel a zártkerti ingatlanok nem kezelhetők azonos módon a termőföldekkel, a tulajdonosok részéről határozott igényként jelent meg a zártkertekkel kapcsolatos különös szabályok megalkotása. Ennek érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 2015. május 2-ától hatályos 89/A. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonos 2017. december 31-ig kezdeményezhesse zártkerti ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését, akár annak csak egy meghatározott részére is. Az Inytv. 89/A. § (1) bekezdése szerint: A tulajdonos – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – 2017. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.” A zártkerti ingatlan tulajdonosának kérelmére, a végrehajtási rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, megelőző engedélyezési eljárás nélkül átvezethető az ingatlan művelési ága művelés alól kivett területként, s ennek eredményeként a zártkerti ingatlanok nem esnek a Földforgalmi tv. szerinti föld, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) szerinti termőföld kategóriába. Ebben az esetben a termőföldnek minősülő zártkerti földrészlet művelési ága a termőföld más célú hasznosítása nélkül változtatható meg kivett megnevezésűre, vagyis ez nem jelenti ténylegesen a termőföld más célú hasznosítását. Az Inytv. módosítása során nem volt jogalkotói cél, hogy – a művelési ág változási eljárást megelőzően – a termőföldek igénybevétele esetére irányadó földvédelmi engedélyezési eljárást le kelljen folytatni. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50/A. § (1) bekezdése szerint a meghatározott formanyomtatványon, a meghatározott adattartalommal a járási hivatalnál (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17.) kell benyújtani. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a kérelmet valamennyi tulajdonosnak alá kell írnia. Fontos megjegyezni továbbá azt is, ha az ingatlanra – a vezetékjogon kívül – bármilyen jog (özvegyi jog, haszonélvezeti jog, jelzálogjog stb.) van bejegyezve, akkor a kérelemhez a jog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell. Az Inyvhr. 50. § (1) bekezdése f) és g) pontjai értelmében a zártkerti földrészlet kivett megnevezése lehet „zárkerti művelés alól kivett terület” vagy „zártkerti művelés alól kivett terület” úgy, hogy mellette feltüntetésre kerül a fennálló épület fő rendeltetésének jellege is. Az Inytv. 89/A. §-a szerinti zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes! Azonban fontos megjegyezni, ha az ingatlan-nyilvántartásban az adott ingatlanon (zártkerten) nincs épület feltűntetve, akkor az épületfeltüntetés miatt az eljárás már nem díjmentes! Az Inyvhr. 50/D. § alapján, ha az 50. § (2) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározott művelési ágak szerint nyilvántartásba vett ingatlanra épület feltüntetése iránti kérelem kerül benyújtásra, a kérelem tartalmára és a kérelemhez csatolandó okiratokra az épület feltüntetésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ingatlan művelés alól kivett megnevezését az 50/C. § (2) bekezdése szerinti tartalommal kell nyilvántartásba venni. Javasolható a tulajdonosoknak, hogy a kérelem benyújtását megelőzően előzetesen tájékozódjon a meglévő és fel nem tüntetett építmény esetén Mórahalom Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Hatóságánál, a beépíthetőség mértékét illetően. Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az Ön ingatlana zártkert megjelöléssel van feltűntetve. Amennyiben a fent leírtak alapján az ingatlanát kivonja művelés alól, akkor az ingatlan kikerül a Földforgalmi tv. hatálya alól, így egy esetleges adásvétel során egyáltalán nem kell az adásvételi szerződést kifüggeszteni, továbbá az adásvétel rögtön végbe megy és nem tart 4-8 hónapig. Amennyiben kérdése van az eljárással kapcsolatban, kérem keresse a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalán Földhivatali Osztályát (62/681-380).

Tisztelettel:

Nótárius Szakmai Egyesület