Kedves Látogató!

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2005. január 1. napjától integrált szervezeti formában látja el Bordány településen a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapszolgáltatásokat.

Következő szolgáltatásokat biztosítja intézményünk: védőnői szolgálat, család-, és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idős személyek nappali ellátása demens személyek ellátásával, pszichiátriai betegek nappali ellátása, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat.

Bordány Nagyközség Önkormányzata korábban önkormányzati társulást hozott létre a támogató szolgálat feladatellátásra, mely alapján a szolgáltatásnyújtás Zsombó, Forráskút, Üllés és Pusztamérges településen élő személyekre is kiterjed.

Intézményünk célja, hogy a szolgáltatásokat igénybevevő egyének, családok, közösségek szükségleteihez igazodó komplex és hatékony segítségnyújtást kapjanak.

Fontosnak tartjuk, hogy a segítségnyújtás mértéke és módja mindenkor a hozzánk forduló személy egészségi-, szociális és mentális állapota alapján kerüljön meghatározásra úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön.

Szakmai tevékenységünk fő irányadója az intézmény Alapító Okirata, valamint a vonatkozó jogszabályok és szakmai protokollok. A szociális munka gyakorlatát meghatározó szakmai etikai normák betartására kiemelt hangsúlyt helyezünk a mindennapi feladatellátás során. Szakmai tevékenység során minden információt bizalmasan, a titoktartási kötelezettségnek megfelelően kezelünk.

Az alábbi menüben navigálva az intézmény szolgáltatásairól részletesebb tájékoztatást olvashat.

Forduljon hozzánk bizalommal, készséggel állunk rendelkezésére.

Az intézmény hatályos Szakmai programja

Az intézmény hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata

Intézményünk 2017-ben megnyerte a Családbarát munkahely díjat! 

Az alábbi menüben navigálva részletes információkat talál az intézmény elérhetőségeiről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, az ellátotti érdekérvényesítés lehetőségéről, a térítési díjakról.

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

Szegedi Áldozatsegítő Központ

 • Közérdekű információk
 • Étkeztetés
 • Idősek/demens személyek nappali ellátása
 • Pszichiátriai betegek nappali ellátása
 • Házi segítségnyújtás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • Tanyagondnoki szolgálat
 • Támogató szolgálat
 • Család-, és Gyermekjóléti szolgálat
 • Védőnői szolgálat
 • Intézményben nyújtott további szolgáltatások
 • Érdekérvényesítés
 • Térítési díjak
 • Nyomtatványok
 • Intézmény székhelye:
  Cím: 6795 Bordány, Kossuth utca 53/2.
  Tel.: 06-62/588-090
  e-mail: iszek@bordany.hu

  Nyitva tartás:
  Hétfő:   8:00-16:00
  Kedd:   8:00-16:00
  Szerda: 8:00-16:00
  Csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-15:00

  Igénybe vehető szolgáltatások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, család-, és gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat

  Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat:
  Telefon: 06-62/588-091
  Mobil:    +3630/479-2118
  Email: csaladsegito@bordany.hu

  Lajkó Nikoletta családsegítő ügyfélfogadási rendje:
  Hétfő:               8:00-12:00
  Kedd:               8:00-16:00
  Szerda:            13:00-16:00
  Csütörtök:        8:00-12:00
  Péntek:            –

  Orvos Hajnalka családsegítő ügyfélfogadási rendje:
  Hétfő:               15:00-16:00
  Kedd:               15:00-16:00
  Szerda:            15:00-16:00
  Csütörtök:      15:00-17:00
  Péntek:            –

  Intézmény telephelye (I):
  Cím: 6795 Bordány, Szent István tér 1.
  Telefon: 06-62/288-187
  E-mail: iszek@bordany.hu
  Igénybe vehető szolgáltatások: tanyagondnoki szolgálat, pszichiátriai betegek nappali ellátása
  Intézmény nyitva tartása:
  Hétfő – Szerda: 8:00-16:00
  Csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-15:00

  Intézmény telephelye (II):
  Védőnői szolgálat:
  Cím: 6795 Bordány, Kossuth utca 53/1.
  Telefon: 06-62/288-678
  I. védőnői körzet: +3630/338-1647
  II. védőnői körzet: +3630/197-9135
  E-mail: vedono@bordany.hu
  Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 8:00-16:00
  Fogadóóra: Hétfő – Péntek: 8:00-9:00

 • Az étkezetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezését biztosítja szolgálatunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen:

  • a 70. életévét betöltötte és egészségi állapota, szociális körülményei indokolják
  • átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak,
  • fogyatékossággal élők
  • pszichiátriai betegségben szenvedők,
  • szenvedélybetegségben szenvedők,
  • hajléktalan személyek.

  Szociális étkeztetés ellátásra az a személy is jogosult, aki krízishelyzete alapján étkezést önmaga más módon nem képes megoldani.

  Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt aki:

  • egészségi állapota miatt, aki krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt, illetve a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni;
  • fogyatékossága miatt, aki önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni és fogyatékosságát az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel igazolja;
  • pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni;
  • hajléktalansága miatt, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.

  Az étkeztetés helyben fogyasztással,  elvitellel vagy házhoz szállítással történik.

  Normál étrend mellett diétás (diabetes) étrendet is biztosít intézményünk.

  Diétás ebéd igénylése esetén külön orvosi igazolás benyújtása szükséges.

  Az étkeztetésért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.

  A térítési díj a jogosult havi rendszeres jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg.

  Szociális rászorultság hiánya esetén a térítési díj mértéke a mindenkori étkeztetés önköltségének összege.

  A szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

  Asszisztens: Nagy Imréné

 • Idősek nappali ellátása

  Intézményünk az idősek nappali ellátását azon időskorú-, vagy egészségi állapotuk miatt mentális és/vagy szociális támogatást igénylő személyek számára biztosítja, akik otthonukban élnek, de társaságra, közösségre, hasznos, értelmes időtöltésre vágynak, testi és szellemi aktivitásuk megőrzését fontosnak tartják.

  /Időskorú az személy, aki az ellátás igénylésének időpontjában eléri a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, valamint a nők 40 éves szolgálati jogviszonya alapján megállapított jogosultsággal rendelkezik./

  A nappali ellátás lehetőséget kínál

  • ebéd igénybevételére (normál vagy diabetikus);
  • tisztálkodásra, ruházat tisztántartására;
  • felvilágosító előadásokon, tanácsadásokon való részvételre;
  • vérnyomás-, vércukorszint-, testsúlymérésre,
  • szabadidős programokon való részvételre (napilapok, könyvek olvasása, társasjáték, tv, dvd-nézés, zenehallgatás, kézműves foglalkozás, ünnepi megemlékezések, ismeretterjesztő előadások, kirándulások, vetélkedők, sportprogramok, kiállítások, színházlátogatás, továbbá változatos, a tagok igényeit figyelembe vevő foglalkozások).

  Segítséget nyújtunk

  • hivatalos ügyek intézéséhez;
  • lelki problémák feldolgozásához

  Demens személyek nappali ellátása

  A demens személyek nappali ellátása az idősek nappali ellátás részeként működik.

  Demens személyek nappali ellátása keretében az orvosszakértői szerv vagy Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket láthat el intézményünk.

  A demens ellátás értékeken alapuló személyközpontú gondoskodás. A demens személyek nappali ellátásában alapvető cél, hogy a foglalkozásokkal elősegítsük az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli felszínre hozását.

  Ennek érdekében az alábbi terápiák biztosítottak:

  Mozgásterápia
  A mozgásterápia lényege: az egyes kifejező mozgások, mozdulati egységek, testhelyzetek és mozgás együttesek megtanítása, újratanulása. Módszerek pl.: labdajáték, egyensúly-gyakorlatok, stb.

  Zeneterápia
  Olyan pszichoterápiás eljárás, amely a zenét eszközként használja komplex személyiségfejlesztés vagy gyógyító tevékenység keretében. A zene eszköz az élménykeltésben és az élményfeldolgozásban, mint nonverbális terápia hatékony módszer. A hangulati és érzelmi életen keresztül jut el hozzájuk, oldja a pszichés merevséget vagy lágyítja azt. Aktív zeneterápián az éneklést, hangszeres zenélést, passzív zeneterápián a zenehallgatást értjük.

  Biblioterápia
  Az olvasmányok kiválasztásánál a demens személyek érdeklődési körének, mentális állapotának megfelelően kell dönteni, mely tartalmukat tekintve különbözők lehetnek.
  A mindennapok során folyamatosan kell törekedni a memória erősítésére, régi ismeretek, ismerősök felidézésére.

  Mivel az ellátás integrált formában történik, a demens tagok képességeikhez mérten természetes módon bekapcsolódhatnak a többiek is a szervezett foglalkozásokba, programokba.

  A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj a kérelmező saját jövedelme alapján kerül megállapításra.

  A személyi térítési díj étkeztetés igénybevételével nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő saját jövedelmének 30%-át.

  Az étkezés nélküli nappali ellátás  igénybevétele térítésmentes.

  A szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

  Terápiás munkatárs: Orvos Hajnalka

  Gondozók:
  Pintér Márta
  Kovács-Tari Barbara

 • A pszichiátriai betegek nappali ellátása a saját otthonukban mentális nehézségekkel élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

  Szolgáltatásunkkal lehetőséget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

  A pszichiátriai betegség hatásaiban nemcsak az azzal élő egyéni érintett, hanem családtagjai, szűkebb, illetve tágabb környezete is, ezért a nappali ellátás a kliens környezete számára is elérhető ellátási formákat biztosít.

  A nappali ellátási forma fontos eleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon, állapota rosszabbodjon.

  A nappali ellátás célja:

  • A magányosság érzet megszüntetése a szabadidő hasznos, közösségben történő eltöltésére való lehetőség biztosításával
  • Az egészségi állapot javítása és megőrzése
  • Az öntevékenység és önsegítés támogatása
  • Egyéni képességek fejlesztése
  • A társadalomba, közösségbe, családba történő integrálódás támogatása
  • Aktív korú kliensek munkavállalásának elősegítése
  • Segítségnyújtás az önelfogadásához

   

  A szolgálat által biztosított programok:

  • mentális csoportfoglalkozás
  • egyéni beszélgetések
  • ismeretterjesztő programok
  • társasjáték, kártyajáték,
  • kirándulások szervezése
  • egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, programok
  • kézműves foglalkozások
  • filmvetítés
  • torna, sport programok
  • életvezetési tanácsadás
  • hivatalos ügyintézés segítése

  A szolgáltatásnyújtás keretében lehetőség van igény szerint ebéd igénybevételére, valamint a személyi higiénia biztosítása keretében személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására is.

  Szükség szerint segítünk az egészségügyi alapellátáshoz és szakellátásokhoz való hozzájutásban.

  A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

  A személyi térítési díj a nappali ellátás étkeztetés igénybevételével nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő saját jövedelmének 30%-át.

  Az étkezés nélküli nappali ellátás  igénybevétele térítésmentes.

  A szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

  Terápiás munkatárs: Petákné Németh Szilvia

 • A házi segítségnyújtás saját lakókörnyezetben biztosított szolgáltatás azon gondozásra szoruló időskorú, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló kérelmezők számára, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak; valamint pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők számára, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek.

   A házi segítségnyújtás megállapítása iránti kérelem benyújtását követően vizsgálni szükséges a az igénylő gondozási szükségletét.

  A gondozási szükséglet vizsgálata keretében kerül megállapításra, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt-e.

   A gondozási szükséglet értékelő lap alapján kerül megállapításra, mely adatlapot az intézményvezető és a háziorvos együttesen tölti ki.

  Személyi gondozás az értékelőlapon megállapított I. vagy II. fokozatban indokolt.

  Szociális segítés I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő

  • hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
  • hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
  • hetvenötödik életévét betöltötte.

  A házi segítségnyújtás keretében biztosítható gondozási tevékenységek és résztevékenységek:

  Szociális segítés keretében:

  A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

  • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
  • mosás
  • vasalás

   A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

  • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
  • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
  • mosogatás
  • ruhajavítás
  • közkútról, fúrtkútról vízhordás
  • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
  • télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
  • kísérés

  Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

  Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

   Személyi gondozás keretében:

  Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

  • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
  • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
  • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
  • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

  Gondozási és ápolási feladatok körében:

  • mosdatás
  • fürdetés
  • öltöztetés
  • ágyazás, ágyneműcsere
  • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
  • haj, arcszőrzet ápolás
  • száj, fog és protézis ápolása
  • körömápolás, bőrápolás
  • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
  • mozgatás ágyban
  • decubitus megelőzés
  • felületi sebkezelés
  • sztómazsák cseréje
  • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
  • vérnyomás és vércukor mérése
  • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
  • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
  • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
  • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

  A felsorolt házi segítségnyújtás keretébe tartozó tevékenységek fő célja nem a hozzátartozók teljes körű tehermentesítése vagy kizárása a gondozási feladatokból, hanem a szükséges mértékű segítség nyújtása az ellátás zavartalan biztosítása érdekében.

  A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.

  A házi segítségnyújtás keretében végzett ellátásért fizetendő személyi térítési díj a jogosult havi rendszeres jövedelmének 25%-át nem haladhatja meg.

  Amennyiben az ellátás keretében étkezést is igénybe vesz a jogosult, a személyi térítési díj a jogosult rendszeres havi jövedelmének legfeljebb 30%-áig terjedhet.

  A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2019.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a térítésmentesen biztosított a heti 5 órát meg nem haladó házi segítségnyújtás igénybevétele.

  Szociális rászorultság hiánya esetén a térítési díj mértéke a mindenkori házi segítségnyújtás önköltségének összege.

  A szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

  Gondozók:
  Kalmárné Szakács Edit
  Kocsmár Györgyné
  Kálmán Gézáné

 • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

  A segélyhívó csuklón hordható, karóra formájú, könnyen kezelhető, technikailag megbízható, kétoldalú kommunikációra alkalmas készülék, mely nemcsak lakáson belül használható, hanem a lakáson kívüli segélyhívást is lehetővé teszi.

  A diszpécserközpont dolgozója felügyeli a riasztást és a segélyhívást követően az intézmény ügyeletes gondozói maximum 30 percen belül gépkocsival érkeznek a riasztás helyszínére, ahol megteszik a szükséges intézkedéseket.

  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak tekinthető az aki:

  • az egyedül élő 65 év feletti személy,
  • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
  • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

  A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek személyi térítési díját az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.

  A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 2%-át.

  Szociális rászorultság hiánya esetén a térítési díj mértéke a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltségének összege.

  A szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

 • Tanyagondnoki szolgálat célja a külterületi, valamint a tanyai lakott helyek intézményi hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, az elszigeteltség feloldása.

  Feladata a különböző szolgáltatások megjelenítése, a lakosok ezekkel való kapcsolatának javítása, a közösségeken belül működő kapcsolatrendszerek megerősítése, ha szükséges működtetése, továbbá az egyéni és közösségi szintű igények kielégítésének biztosítása.

  Ellátottak köre:

  A tanyagondnoki szolgálat tevékenysége a Bordány közigazgatási határán belül élő teljes külterületi lakosságára terjed ki.

  A külterület területileg és lélekszám szerint három körzetre tagozódik:

  I. körzet: Mező dűlő 10-109., Béke dűlő
  II. körzet: Seregélyes dűlő, Bordányi Kiskertek
  III. körzet: Bordány dűlő, Mező dűlő 1-9.

  Feladatellátás szakmai tartalma:

  Alapszolgáltatási feladatok kapcsán együttműködnek a tanyagondnokok más szolgálatokkal, intézményekkel az ellátottak érdekében:

  • egészségügyi-, szociális ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
  • szociális információs szolgáltatás
  • családsegítésben való közreműködés
  • intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elősegítése
  • házi segítségnyújtásban való közreműködés
  • étkeztetésben való közreműködés
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban való közreműködés

  Az információs szolgáltatás célja, hogy az ellátottak megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével, igénybevétel feltételeivel (pl.: szociális-, családtámogatási-, munkaügyi-, egészségügyi, nyugdíjbiztosítási ellátásokkal kapcsolatban).

  A házi segítségnyújtásban a való közreműködés során a szolgálat biztosítja a házi gondozó nem szakmai jellegű tevékenységét.

  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében gondozóval együtt ügyeletet lát el.

  Szolgáltatás jellegű feladatok

  A szolgáltatás jellegű feladatok abban az esetben illetik meg ingyenesen a tanyasi lakosságot, ha élethelyzetéből adódó probléma önerőből nem oldható meg.

  A tanyagondnoki Szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:

  • Az óvodások-, iskolások, civil szervezeti tagok sporttevékenységekre, kulturális-, szabadidős rendezvényekre, nevelés-, oktatási intézménybe szállítását (szállítási kapacitás figyelembevételével)
  • Betegek háziorvosi-, gyermekorvosi rendelőbe, vagy a településen megszervezett szűrőprogramokra történő szállítását
  • Kapcsolattartásra kötelezett munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítását
  • Az önkormányzat-, intézmények által közzétett és meghirdetett, illetve a település által szervezett egyéb rendezvényre történő szállítást

  Az ügyintézési feladatok:

  A tanyagondnokok oly módon segítenek az ellátottaknak a különböző hivatali, vagy postai ügyintézésben, hogy az ellátottakat elkísérik az érintett helyekre, vagy személyesen intézkednek, ha ezt az ellátottak igénylik.

  Lakossági szolgáltatások:

  A tanyagondnok a külterületen élő lakossági szolgáltatási feladatai között ellátja a háztartási gépek javíttatását, a gázpalack cseréjét, táp- és terménybeszerzést, postai, bolti-, hivatali ügyintézést, könyvtári kölcsönzést, valamint besegít az apróbb ház körüli munkákba.

  Közösségfejlesztő programokat szervez, valamint azok szervezésében közreműködik.

  Tanyagondnokok:

  I. körzet: Paplógó János
  II. körzet: Vass Róbert Jánosné
  III. körzet: Kálmán Gábor

 • Támogató szolgálat a fogyatékkal élő személyeknek személyi segítés nyújtása annak érdekében, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél teljesebb mértékben lakó-környezetükben valósuljon meg. Ez magában foglalja a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését és a lakáson belüli speciális segítségnyújtást.

  Támogató szolgáltatás ellátási területe:

  A támogató szolgálat feladatra szerveződött-, mikrotérségi társulási formában működtetett alapszolgáltatási ellátás.

  Társult önkormányzatok: Bordány, Pusztamérges, Üllés, Forráskút, Zsombó

  Ennek értelmében intézményünk az 5 településen élő szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a szolgáltatás igénybevételét.

  A támogató szolgáltatás célcsoportja a külön jogszabály szerint szociálisan rászoruló súlyos fogyatékos személyek köre:

  • látási fogyatékosság
  • hallási fogyatékosság
  • értelmi fogyatékosság
  • mozgásszervi fogyatékosság
  • halmozott fogyatékosság
  • pervazív fejlődési zavarok
  • egyéb fogyatékosság (magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy)

  Szolgálatunk elláthat szociálisan nem rászorulónak minősülő személyeket is, ez azonban szabad kapacitás terhére valósítható meg.

  Támogató szolgálat szolgáltatási elemei:

  • Tanácsadás

  Célja a tájékoztatásnyújtás, mely a fogyatékossággal elő személy ellátásához, segítéséhez kapcsolódik.

  • Esetkezelés

  Tervszerű segítő kapcsolat, mely során mozgósításra kerül az igénybe vevő támogató környezetének erőforrásai, valamint számba veszik azokat a szolgáltatásokat, juttatásokat, melyek bevonhatók a célok elérésébe.

  • Személyszállítás

  Célja az igénybevevő szállítási igénye alapján a lakókörnyezeten kívül alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása szükség esetén megfelelő segítő jelenlétében

  • Gondozás

  Célja  a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás.

  A gondozási tevékenység magába foglalja:
  – Az igénybe vevő személyes higiéniáját biztosító tevékenységeket
  – Fizikai szükségletek biztosításához szükséges támogató tevékenységeket
  – Hely és helyzetváltoztató mozgásának támogatását, igénybe vevő személy mozgatását
  – Alapvető mentálhigiénés szükségletek biztosítását támogató tevékenységeket

  • Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

  Célja az egyén komfortérzetének, jóléti állapotának biztosítása az egyén környezetében végzett tevékenységek, illetve mindennapi ügyeinek intézésében nyújtott tevékenység által.

  • Felügyelet

  Célja a fizikai biztonság fenntartása. A felügyelet megvalósulhat az igénybevevő lakókörnyezetében, egyéb, közszolgáltatásokhoz kapcsolódó színhelyeken, illetve megvalósulhat a szállító szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

  • Készségfejlesztés (szociális készségek és kompetenciák erősítése)

  Célja az önellátó, önálló életvitel elősegítése, a kapcsolati és közösségi részvétel erősítése

  Ennek érdekében résztevékenységek:
  – Önkiszolgálási képességek fejlesztése
  – Személyes kapcsolatok kialakításának és fenntartásának fejlesztése
  – Kommunikációs készségek fejlesztése
  – Döntéshozatali képességek és a közösségi tudat fejlesztése

  • Gyógypedagógiai segítségnyújtás

  Célja a fogyatékossággal érintett funkciók (mozgás, látás, hallás, beszéd, stb.) fenntartása és fejlesztése, a szociális biztonság és szerepvállalás, a társadalmi életben való részvétel biztosítása, az életminőség megőrzése és javítása.

  A szolgáltatás igénybevétele a szociálisan rászoruló személyek részére térítésmentes.

  A szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a támogató szolgálat szolgálatvezetőjénél nyújthatja be.

  Terápiás munkatárs (szolgálatvezető): Kiss Gábor

  Terápiás munkatársak: Orvos Hajnalka és Petákné Németh Szilvia

  Gondozók:
  – Bordány: Kocsmár Györgyné
  – Üllés: Pintér Antalné
  – Pusztamérges:  László Szilvia
  – Forráskút: Barnáné Király Anikó
  – Zsombó:  Magonyné Kudik Edit

  Személyszállító: Szőke Sándor

 • A család – és gyermekjóléti szolgáltatás segítséget nyújt Bordány területén élők számára  a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen élethelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Alapvető célja a gyermekek családjukban történő nevelkedésének elősegítése.

  A család – és gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Ellátja az 1997. évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39. § (2)–(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §-a szerinti feladatokat.

  A szolgálat által biztosított szolgáltatások köre:

  • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
  • anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
   szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
  • hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • szociális segítőmunka, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
   konfliktusok megoldásának elősegítése,
  • közösségfejlesztő és szabadidős programok szervezése, valamint egyéni és csoportos
   készségfejlesztés,
  • kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások
   nyújtása,
  • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való
   tájékoztatás,
  • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros
   szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
   megszervezése,
  • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése,
   valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a
   családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának
   szervezése.

  Krízishelyzet esetén bármikor hívható a Készenléti Szolgálat a 0630/257-7243 telefonszámon.

  A szolgáltatás igénybevétele TÉRÍTÉSMENTES.

  Családsegítő: Lajkó Nikoletta

                              Orvos Hajnalka

  Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy amennyiben gyermekbántalmazást, elhanyagolást észlel, vagy bármi módon tudomást szerez arról, úgy haladéktalanul
  értesítése a család-, és gyermekjóléti szolgálatot.

  Jelzését írásban megteheti az alábbi nyomtatványok kitöltésével:

  Jelzőlap (általános).doc

  Jelzőlap(bántalmazás, elhanyagolás esetén).doc

 • A körzeti védőnői szolgálat célja az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

  A védőnői gondozás főbb területei:

  • nővédelem
  • várandós anya és családjának gondozása
  • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban
  • a 0-6 éves korú gyermekek gondozása
  • óvodai ellátásban részesülő gyermekek ellátása
  • az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozása
  • családgondozás

  A védőnői gondozás alapvető módszere a tanácsadás.

  A tanácsadás bizalmi helyzeten alapuló folyamatosan fejlődő, segítő interaktív kapcsolat.

  A gondozottak egészségéhez kapcsolódó kérdések szakszerű megválaszolását, ismeretek gyarapítását, a megfelelő döntések, kialakítását szolgálja.

  A védőnői gondozás kiterjed a család minden tagjára, kiemelt figyelmet fordítva a prevencióra. Alapvető szempont az egészséget befolyásoló védő- támogató és veszélyeztető tényezők feltárása, a megoldás segítése, támogatása.

  Egyéb tevékenységek között a védőnők egyéni és közösségi egészségfejlesztési, szűrési programokat szerveznek.

  Együttműködnek a védőnők

  • a gyermekorvosokkal
  • szülész- nőgyógyász szakorvosokkal
  • háziorvosokkal
  • család-, és gyermekjóléti szolgálatokkal
  • szociális és egészségügyi ellátást nyújtó intézményekkel

  A területi védőnők az alapellátás rendszerében, területi elv alapján kijelölt gondozási körzetben végzik tevékenységüket. A Védőnői körzetek látják el az iskola-egészségügyi ellátás feladatait is.

  Védőnői körzetek:

  1.számú védőnői körzet:

  Alkotmány tér, Arany János utca, Bartók Béla utca, Beltelek utca, Benke Gedeon utca 30-tól 70-ig, 33-tól 73-ig,  Dudás utca 63-tól 93-ig, 68-tól 108-ig, Építő utca, Erkel utca, Kölcsey utca, Hunyadi  János tér, Kistemplomtanya tér, Kossuth utca 1-től 169-ig, 102-től 170-ig, Kölcsey utca, Liszt Ferenc utca, Mikszáth Kálmán utca, Móra Ferenc utca, Park tér, Petőfi utca, Rákóczi F. u. 61-től 79-ig, Szent István tér, Tessedik Sámuel utca, Zákányszéki út 1-től 21-ig

  Mező dűlő, Béke dűlő, Seregélyes dűlő, Zártkertek

  Védőnő:           Frank Eszter

  Fogadóóra:      Hétfő: 8:00 – 12:00

  2.számú védőnői körzet:

  Bem utca, Benke Gedeon utca 1-től 31-ig, 2-től 28-ig, Deák tér, Dudás utca 2-től 66-ig, 1-től 61-ig, Honvéd utca, Jókai utca, József Attila utca, Juhász Gyula utca, Kossuth utca 2-től 100-ig, Október huszonharmadika utca, Rákóczi Ferenc utca 1-től 59-ig, 2-től 60-ig, Széchenyi utca, Űrhajós utca, Virág utca, Zákányszéki út 2-től 28-ig

  Bordány dűlő

  Védőnő:           Lajkóné Lovai Éva

  Fogadóóra:     Hétfő: 10:00 – 12:00

                            Csütörtök: 8:00 – 10:00

 • Családkonzultáció

  Pszichológiai tanácsadás

  Készenléti szolgálat

  Szenvedélybeteg ellátás 2021

 • Betegjogi képviselő

  Gyermekjogi képviselő

  Ellátottjogi képviselő

 • Intézményi térítési díjak

  Az alábbi linken elérhetőek a 2022. augusztus 1. napjától érvényes intézményi térítési díjak:

  INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁBLÁZAT 2022.08.01.

 • Kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás igénybevételéhez

  Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

  Jövedelemnyilatkozat

  Jelzőlap (általános)

  Jelzőlap(bántalmazás, elhanyagolás esetén)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support