Fórum a Helyi Építési Szabályzatunk módosításáról

Tisztelt Lakosunk!

Helyi Építési Szabályzatunk önkormányzati fejlesztési igények miatt módosításra szorul.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárás keretében történik.

Az eljárás első lépése a tervanyag partnerségi véleményezése, melynek keretében partnereinknek 2017. december 1.-től kezdődően 17 nap áll rendelkezésre, hogy a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal építésügyi irodájába.

A módosításról lakossági fórumot is tartunk 2017. december 11.-én 18 órakor a Faluházban, ahol véleményeiket személyesen is elmondhatják vagy írásban jelezhetik a fórumot követő 8 napon belül az önkormányzat felé.

A partnerségi eljárás menetét Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A módosítás tervanyaga „pdf” formátumban innen letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Bordány” címszó alatt vagy a térképen Bordányra kattintva, a „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban)

A partnerségi egyeztetés keretében kerül sor az Településképi Arculati Kézikönyv véleményezésére, amellyel kapcsolatos véleményeket az érintettek a fent meghatározott időszakon belül valamint a fent meghatározott módon, illetve a partnerségi egyeztetés keretében szóban is előadhatják.

 

Tanács Gábor, polgármester

Még november 15-én, szerdán is szállítják a zöld hulladékot!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a településüzemeltetésben dolgozók a holnapi nap folyamán is elszállítják a házak elé kihelyezett zöld hulladékokat. Mint azt biztosan sokan látták, hogy főként a falevelek és a kerti hulladékok összegyűjtése miatt a szokásos mennyiség többszöröse került kihelyezésre a házak elé, így a mai napon nem tudták minden utcából elszállítani a zsákokat a munkások. Kérjük szóljanak egymásnak, megértésüket köszönjük!

Novemberben és decemberben havonta csak egy alkalommal lesz zöldhulladék gyűjtés

Bordány Nagyközség Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a következő hónapokban, így novemberben és decemberben havonta csak egy alkalommal lesz zöldhulladék gyűjtés. Most még ugyan a falevelekből jelentős mennyiségű hulladék keletkezik, azonban az előttünk álló téli hónapokban egyre kevesebb komposztálható anyag keletkezik, így egészen február végéig havi egy-egy alkalommal lehet kirakni a házak elé az ilyen típusú zsákokat. A 2017. évi gyűjtési időpontok a következőek:

November 14. (kedd)

December 12. (kedd)

Amennyiben zöld zsákra lenne szükségük, mert esetlegesen nem kaptak, vagy nagyobb mennyiségű hulladékot szeretnének kirakni a következőkben, akkor kérjük keressék a Polgármesteri Hivatal ügyfélpultját, ahol továbbra is díjmenetesen biztosítják a bordányi lakosok részére a zsákokat.

A gyűjtési időpontokról értesítsék rokonaikat, szomszédaikat!

Segítségüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

 

Szemétszállítási szerződés szüneteltetés – december 23-ig jelezhetik igényüket

Azok a bordányi ingatlantulajdonosok, akik szüneteltetni szeretnék 2017. január 1-től a szemétszállítási szerződésüket, azoknak a korábbi gyakorlat szerint december 23-ig jelezni kell azt a szolgáltató felé. Kihelyezett ügyfélszolgálat ebben az évben már nem lesz a Faluházban.

 A Négyforrás Kft. az ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu vagy pedig a negyforraskft@forraskut.hu email címre várja ezen igények beérkezését. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell a szerződő ügyfél azonosítóját, nevét, címét és a szerződés megszüntetésének kezdő dátumát, időtartamát és csatolni kell a www.bordany.hu oldalról letölthető adatlapot is. A Polgármesteri Hivatal ügyfélpultjánál személyes segítséget nyújtunk.

2017 – ben továbbra is minden hónap utolsó csütörtöki napján 9.30 – 11.30 óra között várják az ügyfeleket a Faluházban.

Szemétszállítás szüneteltetése nyilatkozat

Az a jó vidéki levegő?! – A hulladékok otthoni égetése egyre nagyobb probléma, tegyünk ellene!

Önt is zavarja a kertekből, kéményekből felszálló fekete füst, a fákon, növényzeten megülő korom, a fanyar égett szag? Sokan nem tudják, de a kerti és háztartási hulladékok égetése illegális, nem beszélve arról, hogy erősen környezetszennyező, egészségkárosító tevékenység. A Humusz Szövetség kampánya nem csak a kockázatokra hívja fel a figyelmet, de tanácsokat is ad a megfelelő tüzelésre és hulladékkezelésre a http://humusz.hu/haziegetes oldalon.

Magyarország légszennyezettsége jelenleg Kínáéval vetekszik. Amint ősszel lehullanak az első falevelek, rögtön máglyára is kerülnek. A kerti hulladékok szabadtéri égetése a 2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében tilos, a bírság minimum 100.000 Ft, de akár az 500.000 Ft-ig is terjedhet. Ugyanez a helyzet a szabadtéren és a kazánokban elégetett háztartási hulladékokkal is, azt azonban a 2010. évi levegő védelméről szolgáló kormányrendelet szabályozza.

Forrás: www.humusz.hu

Tájékoztató állattartók részére a vízibaromfik és egyéb baromfik tartásáról

A H5 altípusba tartozó magas pathogenitású A típusú madárinfluenza vírusának hazai baromfiállományban történő kimutatása és az ebből eredő járványveszély szükségessé teszi, hogy az állattartók a járványvédelmi intézkedéseket a lehető legszigorúbban betartsák. A vízibaromfik tartása során a zárt tartás a technológiából adódóan és állatvédelmi szempontból sok esetben nem megvalósítható, így itt legnagyobb a veszély a vírus állományba történő bekerülésére.

A madárinfluenza elleni védekezés jogi alapját a 2008. évi XLVI. törvényben (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről), a 41/1997. (V.28.) FM rendelet mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzatban, valamint a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben foglaltak mellett baromfiban történő gyanú, vagy betegség megállapítás esetén a 2006/416/EK, valamint 2006/415/EK bizottsági határozat előírásai képezik.  

A vízibaromfi és egyéb baromfi állományok madárinfluenza elleni védelme érdekében a következő intézkedések betartása kötelező, illetve indokolt:

 • Az állattartó köteles bejelenteni állattartásának tényét a tartási hely, a tartott állatok fajának, létszámának, és hasznosítási irányának megjelölésével az állategészségügyi felügyeletet ellátó állatorvosnak.
 • A tervezett letelepítéseket előzetesen be kell jelentenie az illetékes járási állategészségügyi osztály – járási főállatorvosa számára.
 • Előzetesen írásbeli szerződést köteles kötni az ellátó állatorvossal, rendszeres telepi állatorvosi ellenőrzés kikötésével.
 • A házi kacsa, liba illetve egyéb vízibaromfi az egyéb baromfival (pl. házityúk, pulyka) vagy fogságban tartott madárral (pl. galamb) együtt illetve egy légtérben nem tartható.
 • A vadmadarak telepre bejutását, illetve az állatokkal való érintkezését minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni (madárháló alkalmazása, vadmadarak riasztása, stb.).
 • Részletes, naprakész telepi nyilvántartások vezetése kötelező: állomány-nyilvántartás, elhullási napló, kezelési napló, takarmányozási napló, jármű és személymozgások naplója, valamint a tartás során felmerülő minden lényeges adat és esemény nyilvántartása. Szükséges még a telepre vonatkozó részletes tartástechnológiai leírás, járványvédelmi terv, valamint tisztítási-fertőtlenítési utasítás megléte
 • A telepre idegen személyek belépése tilos.
 • A takarmány zárt tárolása, vadmadarak, rágcsálók hozzáférésének megakadályozása (pl. konténer) kiemelt fontosságú. A részben vagy teljes egészében szabadban tartott baromfi takarmányozását zárt, vagy legalább fedett helyen úgy kell megoldani, hogy a takarmányhoz vadon élő madarak ne férhessenek hozzá.
 • A felszíni vizek itatásra való felhasználása tilos, kizárólag a zárt rendszerű víznyerő hely elfogadható. Amennyiben a már letelepített állomány itatása más módon nem megvalósítható kedvező eredményű kockázatbecslés esetén a járási főállatorvos engedélyezheti más víz baromfi itatására történő felhasználását, de ebben az esetben a baromfi részére biztosított vízmennyiséget a vírus elölésére alkalmas engedélyezett vegyszerrel annak felhasználási útmutatója szerint kezelni kell. Az itató berendezések kialakítása és elhelyezése vadmadarak hozzáférését kizáró módon történhet.
 • Legeltetéses libatartás akkor engedélyezhető, ha a zárt tartás nem megoldható és a legalább a felsorolt intézkedéseket megvalósítják: Az adott állomány nem használhat közös legelőt más állománnyal. A legelő területén nem lehet szabad vízfelület, nádas. Az engedélyezés előtt legelőszemle tartása javasolt. A telep készüljön fel, hogy meg tudja oldani az állatok tartását és takarmányozását abban az esetben is, ha a legeltetés teljes tilalom alá kerül. A legeltetést is folytató állományok fokozott állategészségügyi felügyelet alatt tartása szükséges.
 • Tépésre kerülő állományoknál a járványveszély fokozott. A tépést a területileg illetékes járási főállatorvosnak előzetesen be kell jelenteni, és a tépés megkezdését hatósági engedélyhez kell kötni. Kiemelt kockázatot jelent tépőszemély, vagy tépőbrigádok munkavégzése a telepen.
 • A tömés, tömő személyek alkalmazása, és a tömésre kihelyezés kiemelt járványvédelmi kockázatot jelent. A kihelyezés csak a járási főállatorvos előzetes engedélye alapján lehetséges.
 • Valamennyi, az állatokkal kapcsolatba kerülő személy az állategészségügyi hatóságnak késedelem nélkül jelenteni köteles, amennyiben baromfiállományában vagy egyéb, fogságban tartott madarai esetében a takarmány- vagy a vízfogyasztás legalább 20%-kal csökken, vagy a tojástermelés két napnál hosszabb ideig több mint 5%-kal csökken, vagy a heti elhullás az állomány 3%-át meghaladja, vagy az állományon madárinfluenzára gyanút keltő tünetek jelentkeznek (pl. hirtelen nagyfokú elesettség, légzőszervi tünetek, vizenyős fejfüggelékek, stb.)
 • A hullagyűjtés és ártalmatlanítás kiemelt fontosságú. Az elhullások bejelentése, a hullák állatorvosi vizsgálata, zárt gyűjtése és tárolása, majd a vonatkozó jogszabályok (45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról, illetve 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) előírásainak megfelelő ártalmatlanítása szükséges. Madárinfluenza gyanúja esetén a hullákat elkülönítve kell gyűjteni és tárolni, azok az állategészségügyi hatóság utasításainak megfelelően kerülnek ártalmatlanításra.
 • Keltetőkben csak az ellenőrzés alatt álló törzsállománytól származó, megfelelő dokumentumokkal kísért, jelölt tojások fogadása és keltetése engedélyezett
 • Minden esetben kötelező a keltetőkből kikerülő napos állatok állatorvosi bizonyítvánnyal történő kiszállítása, a telepített állományok nyomonkövethetőségének biztosítása
 • A keltetői hulladékok (tojás, tojáshéj, leölt naposbaromfi) megfelelő ártalmatlanítása. ezek keltetőből történő kikerülésének megakadályozása.

Kérjük a fenti előírások szigorú betartását.

Kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztató

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt…

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Tájékoztató ebzárlat és legeltetési tilalom feloldásáról

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala 2016. október 1. napjától 2016. október 21. napjával bezárólag ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el Bordány közigazgatási területén is, amely feloldásra került 2016. október 21.-én kiadott  CS-03I/01/1177-3/2016 számú határozat alapján.

Építéshatósági tájékoztató

Tisztelt külterületi ingatlan tulajdonosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy  a külterületi mezőgazdasági területek (földek, tanyák) kerítés építének szabálya a Bordány Község Önkormányzatának 14/2013. (V.2.) Ör. rendeletével módosított 17/2005. (XII. 19.) Ör. rendeletével jóváhagyott és módosított – helyi építési szabályzat (HÉSZ) 17. §-a (3) bekezdés e) pontjában került rögzítésre, és az alábbiakat kell betartani:; „ A területen max. 1.8 m magas, áttört, drótháló-, vagy deszkakerítés építhető. A tömör lábazat magassága max. 0,6 m lehet. A kerítés vonala – egyéb előírás hiányában – a határoló dűlőút középvonalától min. 5,0 m, csatorna partvonalától min. 6,0 m távolságba helyezendő. A kerítésre vonatkozó előírásokat meglévő épületek kerítéseinek átépítése és új kerítés építése esetén is alkalmazni kell”.

Tehát a HÉSZ szerint külterületen az ingatlan körbe keríthető oly módon, hogy a telekhatár mellé közvetlenül a saját telkét mindenki bekerítheti. Akinek dűlő úttal határos az ingatlan egyik oldala, ott csak a dűlőút tengelyétől  (közepétől) számított 5,0m –re lehet kerítés.

Bordány 2016. október

Maroster Emília ügyintéző

A Négyforrás Nonprofit Kft. tájékoztatója a hulladékszállítással kapcsolatban

Ezúton értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Négyforrás Nonprofit Kft. továbbra is kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet minden hónap utolsó csütörtökön 9,30-11,30-ig a Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár irodáján (Bordány, Park tér 1.) , illetve az ügyfélszolgálati munkatársak rendelkezésre állnak irodánkban (Forráskúti Polgármesteri Hivatal melletti épület; Forráskút, Fő u.74. telefonszám: 70/489-5656):

hétfő – csütörtökig 8-12, 13-16,30 óráig,

pénteken 8 -12 óráig.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szelektív hulladékbegyűjtése a korábbiakhoz hasonló módon minden második héten kedden történik. A naptárban egymást követő hét páratlan hétnek van írva, ebből adódik az, hogy a korábban megszokott páros hét helyett 2016 évben páratlan héten történik a szelektív hulladék begyűjtése.

Továbbá tájékoztatjuk még a Tisztelt Lakosságot, hogy a szerződött kommunális hulladék mennyiségen felül keletkezett többlethulladékot az általunk forgalmazott, Négyforrás Nonprofit Kft. emblémával ellátott zsákokban lehet kihelyezni, és csak ezek a többlethulladékok kerülnek elszállításra, ugyanis a zsák ára – 350 Ft ÁFA-val -együttesen tartalmazza a hulladék elszállításának és ártalmatlanításának költségét.

Az emblémával ellátott zsákok átvehetők:

 • Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtárban (Bordány, Park tér 1.), az intézmény nyitvatartási idejében, illetve az
 • ügyfélszolgálati irodánkban (Forráskúti Polgármesteri Hivatal melletti épület; Forráskút, Fő u.74. telefonszám: 70/489-5656),

hétfő – csütörtökig 8-12, 13-16,30 óráig, pénteken 8 -12 óráig.

Továbbra is ingyenesen szállítjuk el belterületen páratlan héten kedden, a sárga zsákokban kihelyezett vegyesen gyűjtött (papír, műanyag és fém) csomagolási hulladékokat, illetve külterületen a korábban megszokott módon, a kommunális hulladék szállításával megegyező időpontban.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a többlethulladék részére megvásárolt zsák maximum 20 kg-ig terhelhető, és hamu nem helyezhető el benne. Továbbá kérjük, hogy a kukák terhelhetőségét vegyék figyelembe a szerződésben meghatározottak szerint, vagyis a 120 l-es kuka maximum 30 kg-ig terhelhető.

Megköszönve segítő együttműködésüket:

Négyforrás Nonprofit Kft.

 

Gyermekbarátságos plakát nagyközségünkről – meglepetéssel készülnek az iskola diákjai

Az általános iskola diákjai meglepetéssel készülnek köszönteni településünket abból az alkalomból, hogy Bordány immár az UNICEF Gyermekbarát Települése címmel büszkélkedhet. 

Ebből az alkalomból az iskolások pénteken általuk készített plakáttal örökítik meg Bordány gyermekbarátságának elismerését, és ezt adják át a Diákönkormányzat képviselői Tanács Gábor polgármesternek.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support