I. Szervezeti, személyi adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Bordányi Polgármesteri Hivatal
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.
Tel: 62/588-510
E-mail: bordany@bordany.hu
Honlap: www.bordany.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Bordányi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája.pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Tanács Gábor polgármester
(tanacs.gabor@bordany.hu)
Kiss-Patik Péter alpolgármester
(kiss-patik.peter@bordanynet.hu)
Dr. Fodor Ákos jegyző (fodor.akos@bordany.hu)
Titkárság: Kormos Izabella
Tel: 62/588-521
bordany@bordany.hu
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Titkárság: Kormos Izabella

Tel: 62/588-510
E-mail: bordany@bordany.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: ügyfélmentes nap

Kedd-szerda: 8:00-16:00

Csütörtök: 8:00-18:00

Péntek: 8:00-13:00

Bordány Nagyközség Polgármesterének és Jegyzőjének ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00

Pénztári órák:
Kedd: 8.00 – 15.30
Csütörtök: 8.00 – 17.30

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Tanács Gábor polgármester
tanacs.gabor@bordany.hu
Kiss-Patik Péter alpolgármester
kiss-patik.peter@bordanynet.hu
Balogh Ferenc képviselő ferenc.balogh@bordany.hu
Fodor Csaba képviselő
csaba@morahalom.hu
Dr. Juhász Anikó képviselő juhasz_aniko@invitel.hu
Kálmán Lénárd képviselő kalman.lenard@gmail.com
Szilágyiné Tari Gyöngyi képviselő szilagyine.tari.gyongyi@bordany.hu
Bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Elnök: Fodor Csaba
Alelnök: Kálmán Lénárd
Tag: Frankné Varga Katalin
Titkár: Szilágyiné Godó Mónika
Egészségügyi Oktatási és Szociális Bizottság
Elnök: Szilágyiné Tari Gyöngyi
Alelnök: Dr. Juhász Anikó
Tag: Masír Norbert
Titkár: Gyémánt Éva
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Elnök: Balogh Ferenc Tagok: Fodor Csaba, Szilágyiné Tari Gyöngyi
Titkár: Kormos Izabella
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde
6795 Bordány Rákóczi u 32-36.
Tel: 62/588-075
E-mail: ovoda@bordany.hu
Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ
6795 Bordány Kossuth u. 53/2.
Tel: 62/588-090 Fax: 62/588-520
E-mail: iszek@bordany.hu
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Kft.
6795 Bordány, Petőfi u. 1-2.
e-mail: nonprofitkft@bordany.hu
Képviselője: Lovai Mihály ügyvezető
Bordány Nagyközség Önkormányzata tulajdoni hányada: 100 %
Főtevékenységi köre: 0161 ’08  Növénytermesztési szolgáltatás
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány
Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány alapító okirata.pdf
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde
6795 Bordány Rákóczi u 32-36.
Óvoda – alapító okirat
Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ
6795 Bordány Kossuth u. 53/2.
ISZEK – alapító okirat
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Bordányi Napló és Bordányi Hírek (A Bordányi Napló heti hírmelléklete)
Kiadja: Bordány Nagyközség Önkormányzata
Szerkesztőség címe: 6795 Bordány, Park tér 1.
Főszerkesztő: Boldog Anna
E-mail: naplo@bordany.hu
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6741 Szeged Rákóczi tér 1.
6701 Szeged Pf.: 1096
Tel: 62/562-662 Fax: 62/562-601
E-mail: vezeto@csmkh.hu
Honlap: www.csmkh.hu
  II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A letölthető formanyomtatványok elérhetők honlapunkon a Polgármesteri Hivatal/ Nyomtatványok fül alatt.
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 8-2013.(II.18.9Ö.r. – a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról.pdf
8-2014.(VI.30.)Ö.r. – a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról
16-2013.(V.28.)Ö.r. – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról.pdf
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Bordányi Napló
Bordányi Hírek
(A Bordányi Napló heti hírmelléklete)Kiadja: Bordány Nagyközség Önkormányzata Szerkesztőség címe:
6795 Bordány, Park tér 1.
Főszerkesztő: Boldog Anna
Ingyenes kiadvány
Megjelenik: havonta 1250 példányban
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

2023. évi rendezvényterv

A Testület 2017. évi ülés- munka- rendezvényterve

A Testület 2018. évi ülés- munka- rendezvényterve

Jegyzőkönyvek

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A képviselő-testület nyílt ülésére benyújtott előterjesztések honlapunkon az Önkormányzat/Testületi munka/ Előterjesztések fül alatt találhatók meg.
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Közzétételek
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 6-2015.(III.31.)Ö.r. – az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásának feltételeiről

14/2021. (X. 1.) Ö.r. – az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 2016. évi belső ellenőrzési jelentés.pdf

2017. évi belső ellenőrzési jelentés.pdf

HKBET 2021. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.pdf
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Ügyforgalmi statisztika 2014.pdf

Ügyforgalmi statisztika 2015. I. félév.pdf

Ügyforgalmi statisztika 2015. II. félév.pdf

Ügyforgalmi statisztika 2016. I. félév.pdf

Ügyforgalmi statisztika 2016. II. félév.pdf

Ügyforgalmi statisztika 2017.pdf

Ügyiratforgalmi statisztika 2018.

Ügyiratforgalmi statisztika 2019.

Ügyiratforgalmi statisztika 2020.

Ügyiratforgalmi statisztika 2021.

Ügyiratforgalmi statisztika 2022.

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20. a 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. a 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
  III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 2/2017.(II.14.)Ö.r. – Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

9/2017.(V.30.)Ö.r. – Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

6/2018.(V.31.)Ö.r. – Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2018.(II.19.)Ö.r. – Bordány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet Bordány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Lásd: Rendeletek
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Civil szervezetek támogatása.pdf
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Bordány-Sziksós külterületi kerékpárút építése

Vállalkozói szerződés

“Suli bicó udvar” – avagy a bordányi iskola kerékpártárolójának kialakítása

IKT eszközök a bordányi oktatásba

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) közbeszerzési terv 2017

Módosított közbeszerzési terv 2018-2

Módosított közbeszerzési terv 2018.

Közbeszerzési terv 2019.

Közbeszerzési terv 2020.

Közbeszerzési terv 2021.

Közbeszerzési terv 2022.

Vállalkozói szerződés TOP energetika

Vállalkozói szerződés TOP óvoda

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Ős-Bordány régészeti park

Bordány Csapadékvíz hálózatának fejlesztése

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support